Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

30/11/2018 | 3990

Sáng 30/11/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vụ trưởng theo dõi địa bàn, thư ký, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và đại diện cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Thống đề nghị Đảng ủy Khối và các đơn vị trực thuộc báo cáo, thảo luận làm rõ: việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 28/9/2018 của Ban Chỉ đạo; kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng; báo cáo tóm tắt và nêu bật kết quả thực hiện các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp được nêu trong Nghị quyết; đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Báo cáo nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức của hầu hết cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối đã có sự chuyển biến tích cực về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Cấp ủy các cấp đã chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và nhiều cấp ủy ban hành nhiều văn bản liên quan đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Đến nay các cấp ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng và chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; định kỳ nghe ủy ban kiểm tra báo cáo tình hình hoạt động, kịp thời kiện toàn ủy ban kiểm tra; phân công 01 đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện Nghị quyết trong đảng bộ. Nhiều đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã bố trí được cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra theo Quy định 215 của Ban Bí thư.

Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã có chuyển biến tích cực và có sự đổi mới đó là: các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình hằng năm ngoài kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, đoàn kiểm  tra, giám sát còn làm việc với các tổ chức đảng cách nhiều cấp. Phần lớn các cuộc kiểm tra, giám sát  ở cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc đã cơ bản thực hiện theo các quy trình, quy định. Sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời thông báo kết luận, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng. Cấp ủy  các cấp đã chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ kiểm tra các cấp. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có những hạn chế như: một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa phát huy hết trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; có cấp ủy cơ sở có nơi còn khoán trắng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho ủy ban kiểm tra; việc xây dựng chương trình, kiểm tra, giám sát ở một số đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc còn chậm, sơ sài, chưa cụ thể, còn lồng ghép chương trình, kế hoạch của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ở một số đơn vị còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu tập trung vào việc tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp trên.

Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên ở chi bộ còn lúng túng trong quy trình thực hiện; công tác nắm tình hình, thu thập thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên còn yếu. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế, số lượng các cuộc kiểm tra chưa nhiều, chất lượng chưa cao. Một số đảng ủy, ủy  ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc chưa thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát. Việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra tại các đảng ủy trực thuộc Khối chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và Quy  định số 215-QĐ/TW.

Ảnh: Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi thông tin làm rõ những mặt được và chưa được của việc triển khai thực hiện Nghị quyết và đã đưa ra những nhận định, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết của cấp ủy trong 10 năm qua.  

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua và đưa ra một số bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Khối cần tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy cần phân công một đồng chí thường trực cấp ủy trực tiếp lãnh  đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ, chi bộ. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW để củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối cũng đề nghị, ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan liên quan và sự phối hợp lãnh đạo của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn. Xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra, đặc biệt là cán bộ chuyên trách đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất, phong cách làm việc. Đổi mới cơ chế quản lý và có chính sách, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, nhất là cán bộ kiểm tra chuyên trách ở các đảng ủy trực thuộc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Văn Thống đánh giá cao những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X của Đảng ủy Khối. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối cần tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ của các tổ chức đảng. Tập trung, kiểm tra giám sát những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm; giải quyết dứt điểm những vụ việc vi phạm; chủ động nắm bắt tình hình để xác định, phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, cần tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

P.V

 


Các bài viết khác

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
6 ngày trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
1 tháng trước

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
8 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
9 tháng trước

• Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (10 tháng trước)

• Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 (1 năm trước)

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (1 năm trước)

• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (2 năm trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng (2 năm trước)