Khảo sát, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát

16/09/2016 | 6116

Ngày 13/9/2016, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát, đánh giá đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” đã tiến hành làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam. Đồng chí Phương Tuyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra chủ trì buổi làm việc.

 

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối tại Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam cho thấy: Trước khi thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, Đảng ủy Đài đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Sau khi Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối ban hành, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Đài được các cấp ủy đảng trong Đảng bộ triển khai đồng bộ, kịp thời, đã nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Đặc biệt là sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đảng viên là cán bộ lãnh đạo các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện công tác kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, nâng cao được bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Các vi phạm được phát hiện và xử lý cơ bản kịp thời, đúng nguyên tắc của Đảng góp phần tạo niểm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế xã hội có sự phát triển, quốc phòng, an ninh giữ vững.  

4 nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK được toàn Đảng bộ triển khai tương đối cụ thể và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Về giải pháp nâng cao nhận thức: Đảng ủy Đài và các cấp ủy trực thuộc xác định rõ kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt nghị quyết và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cấp ủy viên về công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch và việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ toàn khoá và hàng năm. Duy trì và thực hiện sự phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ với Thanh tra nhân dân và Ban Kiểm tra của Đài, tăng cường các biện pháp thực hiện sự giám sát của quần chúng và nhân dân đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra và giám sát.

Giải pháp về: Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra; đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho các cấp ủy và cán bộ kiểm tra các cấp: đã được Đảng uỷ Đài quan tâm chỉ đạo công tác kiện toàn bộ máy uỷ ban kiểm tra của các đảng uỷ trực thuộc, phân công cấp uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra của các chi bộ bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, kiện toàn cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra. Đảng ủy Đài chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy trình, hướng dẫn về kiểm tra, giám sát và kỷ luật và tổ chức thực hiện thống nhất trong Đảng bộ Đài, theo đó, Ủy ban Kiểm tra đã xây dựng và ban hành 06 văn bản Hướng dẫn, Quy trình thực hiện công tác kiểm tra; hằng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; đổi mới, nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung vào những nội dung, kiến thức cán bộ kiểm tra đang thiếu và cần được trang bị; trang bị tài liệu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Đài.

Về giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, Đảng uỷ Đài lãnh đạo tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng cơ chế phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục hướng dẫn về nội dung và định hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ. Ủy ban Kiểm tra tham mưu cho Đảng ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra Đảng ủy, hoàn chỉnh Quy chế hoạt động trên cơ sở tuân thủ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm tra và các Ban tham mưu của Đài tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, các Quy chế, Quy định của Tổng Giám đốc Đài THVN; duy trì nề nếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; bám sát nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ và đảng viên ở các vị trí công tác; kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ; phát hiện những điểm yếu, thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn sớm hiện tượng tiêu cực.

Giải pháp về: Nâng cao chất lượng nghiên cứu, sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác kiểm tra, giám sát: Được Ban Thường vụ Đảng uỷ Đài luôn quan tâm. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra xây dựng đầy đủ các báo cáo tổng kết theo các chương trình, kế hoạch của cấp trên. Đảng uỷ Đài THVN cũng luôn tổ chức thực hiện tốt các cuộc khảo sát, làm việc chuyên đề của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

 Quang cảnh buổi làm việc
 

Việc định kỳ sơ kết, tổng kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được thực hiện vào các dịp tổng kết công tác định kỳ hàng năm; trên cơ sở đó rút kinh nghiệm và có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với việc thực hiện các giải pháp trên, Đảng ủy Đài THVN thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện các cơ chế, chính sách và thực hiện nhiều biện pháp để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc xảy ra sai phạm của cán bộ, đảng viên; thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. 

Bên cạnh một số kết quả quan trọng đạt được, Đảng ủy cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK đó là: Một số cấp uỷ chưa quan tâm đầy đủ về công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra, giám sát, chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn; chưa thực hiện quy định về định kỳ 3 tháng, 6 tháng/lần mời các đồng chí Thường vụ Đảng ủy phụ trách và Ủy viên UBKT được phân công phụ trách tham dự sinh hoạt để phản ánh tình hình và có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời khi có vấn đề phát sinh; chưa quan tâm đến việc sửa đổi, bổ xung các quy chế hoạt động của cấp ủy, ủy ban kiểm tra mặc dù đã được kiểm tra, nhắc nhở. Việc thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chưa chủ động, còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Công tác giám sát trong Đảng bộ, nhất là giám sát theo chuyên đề còn ít, chủ yếu là thực hiện giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt Đảng. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm nhưng chưa toàn diện; công tác giám sát chuyên đề còn lúng túng, chưa bám sát yêu cầu, nhiệm vụ; một số cấp uỷ, UBKT mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với nội dung đơn giản, tập trung vào nội dung sinh hoạt chi bộ; có nơi chưa xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ cấp uỷ và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chưa chủ động.

Về một số ý kiến đề xuất, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Đài và một số cấp ủy, chi bộ trực thuộc mong muốn: Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát trong các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở chi bộ; cấp trên cần xây dựng các hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; nên phân cấp rõ nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và ở chi bộ; xây dựng cẩm nang công tác kiểm tra, giám sát, trong đó, hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát…

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phương Tuyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã đánh giá cao kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối trong toàn Đảng bộ Đài THVN. Công tác kiểm tra, giám sát nói chung trong Đảng bộ Đài được quan tâm và thực hiện có nền nếp. Kết quả của cuộc làm việc có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở để bổ sung, điều chỉnh trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Khối theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” thời gian tới. 
 

Phạm Anh Thiện

 
Nguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
2 tháng trước

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018
5 tháng trước

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng
5 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
8 tháng trước

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng (10 tháng trước)

• Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng (1 năm trước)

• Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2017 (1 năm trước)

• Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)

• Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong công tác kiểm tra, kỷ luật đảng (2 năm trước)

• Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ VII Ủy ban Kiểm tra Trung ương (2 năm trước)

• Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện vụ, việc tham nhũng, lãng phí thông qua kiểm toán (2 năm trước)

• Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kiểm tra công tác bồi dưỡng chính trị và tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải (2 năm trước)

• Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng (3 năm trước)

• Thông báo về Phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (3 năm trước)