Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

08/06/2020 | 153

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay sau khi Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị đến các cấp ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối; xây dựng và ban hành, tổ chức quán triệt Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Khối; chỉ đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản Hướng dẫn thực hiện; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, cụ thể hóa nội dung kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp phù hợp với điều kiện cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Đảng ủy Khối đã thành lập 05 tổ công tác tập trung kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức đại hội, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp,...

Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đã nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo theo kế hoạch của Đảng ủy Khối, tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch số 155-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối đến đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng văn kiện, công tác tuyên truyền, phục vụ đại hội và các biểu mẫu; thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở; phân công, giao nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ tăng cường năm bắt tình hình, chỉ đạo cơ sở khắc phục hạn chế, khuyết điểm, vấn đề cần quan tâm trước đại hội tại các đơn vị được phân công phụ trách.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2022

2. Kết quả tổ chức đại hội

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử tại đại hội được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình. Điểm mới trong công tác chuẩn bị nhân sự tại kỳ đại hội lần này là việc mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy các cấp. Nhân sự được cấp ủy khóa cũ giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới đều phải thực hiện đầy đủ theo quy trình đối với cả nhân sự tái cử và nhân sự dự kiến tham gia lần đầu. Việc bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo đủ số lượng cần bầu.

  Tính đến ngày 15/5/2020, đã có 3940/5408 chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đạt tỷ lệ 72,86%, trong đó, có 26/61 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối tổ chức xong đại hội các chi bộ trực thuộc. 

Theo kế hoạch, Đại hội điểm các chi bộ, đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước 30/6/2020. Song, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phúc tạp, thực hiện các công điện của Ban Bí thư và chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, dự kiến sẽ hoàn thành đại hội điểm đảng bộ, chi bộ cơ sở vào đầu tháng 5/2020.

Ngoài các tổ chức cơ sở đảng  đại hội điểm, các cấp ủy cơ sở đã chủ động tổ chức đại hội tại các tổ chức đảng có ít đảng viên, đến nay đã có tổng số 118/1068 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội, đạt 11%.

Đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp được chuẩn bị và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Không khí đại hội nghiêm túc, trang trọng. Văn kiện và các tài liệu phục vụ đại hội được chuẩn bị kỹ, đảm bảo chất lượng và đúng quy định; công tác điều hành của đoàn chủ tịch đảm bảo đúng quy định, bám sát kịch bản, không có các tình huống lớn phát sinh. Công tác bầu cử cấp ủy được thực hiện đúng quy chế bầu cử, cơ bản đúng phương án nhân sự do cấp ủy cấp triệu tập đại hội chuẩn bị và được cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các cấp ủy đã chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác tư tưởng; quan tâm giải quyết chế độ chính sách cán bộ; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị.

Có thể thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đã được quan tâm, tăng cường. Các đảng ủy đã thành lập các tổ công tác giúp Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ việc chuẩn bị, tổ chức đại hội ở các đơn vị được chọn làm điểm. Tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, phát sinh tại cơ quan, đơn vị. Công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện trình đại hội được thực hiện công phu, chu đáo, kỹ lưỡng. Điểm mới trong kỳ đại hội lần này là ngoài báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, các cấp ủy đã chủ động xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đại hội thảo luận. Việc xây dựng văn kiện đại hội được chỉ đạo, thực hiện theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, và ý kiến tham gia rộng rãi của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Việc thảo luận văn kiện tại đại hội được các đại biểu tham gia sôi nổi, có trách nhiệm cao.

Tuy nhiên, báo cáo chính trị của một số chi bộ, đảng bộ còn dài, nội dung chưa nêu bật được kết quả thực hiện nghị quyết đại hội khóa trước; việc đánh giá những tồn tại, hạn chế và công tác xây dựng Đảng đề cập chưa sâu, các giải pháp thực hiện chưa cụ thể. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch ở một số nơi có lúc còn chủ quan, chưa bám sát vào chuơng trình, kịch bản; do vậy, khi có tình huống phát sinh trong đại hội xử lý còn lúng túng, chưa kịp thời, chặt chẽ. Một số đảng ủy trực thuộc vẫn còn những vụ việc tồn đọng, phức tạp chưa giải quyết dứt điểm. Việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp chưa đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

3. Một số kinh nghiệm bước đầu

Từ thực tiễn trong quá trình tổ chức đại hội, có thể rút ra một số kinh  nghiệm trong công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội như sau:

1. Cần tập trung chỉ đạo sâu sát kịp thời trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, đặc biệt quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết những khó khăn về công tác nhân sự trước đại hội.

2. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cần gắn chặt với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

3. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mở rộng và phát huy dân chủ trong quá trình chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự cấp ủy.

4. Làm tốt công tác tư tưởng, đánh giá đúng và nắm chắc tình hình cán bộ, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm liên quan đến cán bộ, đảng viên, tuyệt đối tuân thủ các bước trong quy trình nhân sự; xây dựng kịch bản điều hành của đoàn chủ tịch cần chuẩn bị sẵn các tình huống, phương án có thể phát sinh trong đại hội.

5. Chú trọng việc trang trí, khánh tiết đại hội theo đúng hướng dẫn, đảm bảo trang trọng. Điều hành của đoàn chủ tịch phải bám sát chương trình, kịch bản, nghiên cứu những nội dung được phân công thực hiện theo chương trình đại hội, tuy nhiên cần có sự linh hoạt, tránh gò ép, bị động. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đoàn chủ tịch, đảm bảo khoa học, phù hợp, phát huy dân chủ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm phiếu bầu cử.

Lê Giang Nam

(Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối)

 


Các bài viết khác

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
22 giờ trước

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
hôm qua

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025
hôm qua

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
3 ngày trước

• Nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại Đại hội (16 ngày trước)

• Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (22 ngày trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21 (29 ngày trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ (1 tháng trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (1 tháng trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (1 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (1 tháng trước)