Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, Đại hội XIII Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng

31/01/2020 | 300

Ngày 21/01/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 161-KH/ĐUK, kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, Đại hội XIII Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch


Tài liệu khác

• Hướng dẫn công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp (4 ngày trước)

• Công văn về việc triển khai Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (13 ngày trước)

• Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW ngày 08/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 (20 ngày trước)

• Tài liệu học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (20 ngày trước)

• Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về nhiệm vụ công tác năm 2020 (21 ngày trước)

• Chương trình làm việc năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (24 ngày trước)

• Chương trình làm việc năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2020 (24 ngày trước)

• Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (1 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai (1 tháng trước)

• Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng Khởi (1960 - 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2020 (2 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở (2 tháng trước)

• Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khôi về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng (2 tháng trước)

• Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối "Về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương" (2 tháng trước)

• Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) (3 tháng trước)