Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2019

01/04/2019 | 1431

Ngày 26/02/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ký ban hành Kế hoạch  tổ chức hội  nghị sơ kết 03 năm Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2019. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch.

 


Tài liệu khác

• Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (1 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay" (1 tháng trước)

• Công văn về việc triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (1 tháng trước)

• Quy định về chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (2 tháng trước)

• Công văn về việc tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (2 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền phòng, chống thiên tai (2 tháng trước)

• Công văn về việc tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng (3 tháng trước)

• Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (3 tháng trước)

• Kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (4 tháng trước)

• Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) (4 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh" (4 tháng trước)

• Về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (5 tháng trước)

• Hướng dẫn tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã (5 tháng trước)

• Ke hoach sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (6 tháng trước)