Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

10/05/2017 | 922

Ngày 03 tháng 5 năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 49-KH/ĐUK về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK về đổi mới ông tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.


Tài liệu khác

• Kế hoạch biên tập, xuất bản sách ảnh "Những tấm gương điển hình, tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019" (19 ngày trước)

• Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng năm 2019 (19 ngày trước)

• Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội Đảng bộ Khối năm 2019 (19 ngày trước)

• Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2019 (1 tháng trước)

• Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (3 tháng trước)

• Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng (3 tháng trước)

• Hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm với thành viên lãnh đạo cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Công văn về việc gửi báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 (4 tháng trước)

• Công văn về việc báo cáo tổng kết công tác tổ chức XDĐ và kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 (4 tháng trước)