Kế hoạch số 172-KH/ĐUK, ngày 28-11-2013

11/12/2013 | 1598

Kế hoạch số 172-KH/ĐUK, ngày 28-11-2013 của Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (khóa XI)

Ngày 28-11-2013, Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 172-KH/ĐUK về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối đã cập nhật vào mục Tài liệu - Văn kiện, các cấp ủy cơ sở có thể tải tài liệu tại thư mục này.