Hướng dẫn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

10/09/2012 | 2530

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Hướng dẫn số 06-HD/BTGĐUK về triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2012

Thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTGTW ngày 29-11-2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn việc học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” năm 2012, như sau:

I- NỘI DUNG HỌC TẬP
Tập trung nghiên cứu, thảo luận, liên hệ một số nội dung chính sau đây:
1- Sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ, không tham nhũng, không hối lộ và nhận hối lộ, phòng và chống tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công, trong công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư, đất đai, xây dựng…
2- Sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, không quan liêu xa dân.
3- Mọi thành viên trong xã hội chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức - nhân cách, văn hóa.
4- Có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội.
5- Giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của gia đình, của bản thân mỗi người trong sáng, giản dị.

II- HÌNH THỨC HỌC TẬP
1- Tổ chức học tập chuyên đề gắn với sinh hoạt chi bộ
- Chi ủy tổ chức cho toàn thể đảng viên nghiên cứu chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Phân chia nội dung học tập, nghiên cứu chuyên đề theo từng tháng như sau:
+ Tháng 2, 3 và 4-2012: Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.
+ Tháng 5-2012: Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Bác, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày ra đời tác phẩm. Các đảng bộ cơ sở có thể tổ chức mời báo cáo viên giới thiệu về tác phẩm và liên hệ với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị.
+ Tháng 6-2012: Sơ kết 6 tháng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (ở cả chi bộ và đảng bộ).
+ Tháng 7 và 8-2012: Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân”.
+ Tháng 9 và 10-2012: Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và khiêm tốn hết mực”.
+ Tháng 11-2012: Nội dung: “Ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phấn, đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng”.
+ Tháng 12-2012: Tổng kết năm 2012 việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (ở cả chi bộ và đảng bộ).
- Hình thức tiến hành:
Chi ủy chuẩn bị nội dung và giới thiệu nội dung chuyên đề của tháng trong sinh hoạt chi bộ; đảng viên trao đổi, thảo luận, liên hệ với bản thân; từng đảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, báo cáo kết quả của những tháng trước với chi bộ để chi bộ biết và tiếp tục giúp đỡ rèn luyện. Nội dung liên hệ và phương hướng phấn đấu nếu xét thấy cần thiết thì các đảng ủy trực thuộc căn cứ vào yêu cầu, điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị hoặc của bộ, ngành để hướng dẫn cho phù hợp.

2- Tổ chức phổ biến, giới thiệu chuyên đề trong sinh hoạt các đoàn thể chính trị - xã hội, sinh hoạt tập thể của các cơ quan, đơn vị
- Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức không phải là đảng viên được nghe nói chuyện và học tập, liên hệ về nội dung chuyên đề gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, của ngành, cơ quan, đơn vị; hoặc có thể tổ chức để quần chúng dự sinh hoạt cùng chi bộ phần nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3- Tài liệu
- Tài liệu học chuyên đề và tài liệu tham khảo“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.
- Tài liệu “Đường cách mệnh” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát hành.

III- DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG (sau khi được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối sẽ hướng dẫn cụ thể)
1- Tổ chức hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”
- Tháng 3 và 4-2012: Chi bộ chọn những lời dạy của Bác đối với ngành, nghề và nhiệm vụ công tác đang thực hiện, tổ chức để đảng viên tọa đàm, thảo luận tại các kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sau đó biên tập thành một bài của chi bộ gửi lên đảng bộ cấp trên trực tiếp. Tổ chức thực hiện và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chuẩn mực đạo đức đã đề ra.
- Tháng 5-2012: Các đảng bộ cơ sở tổ chức hội thảo hoặc tọa đàm, sau đó chọn 01 bài xuất sắc nhất hoặc biên tập, tổng hợp từ các bài của các chi bộ gửi lên thành một bài tiêu biểu cho ngành gửi tham dự hội thảo của đảng bộ cấp trên trực tiếp.
- Tháng 6-2012: Các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối: Tổ chức Hội thảo; biên tập các bài tham luận của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cấp mình gửi lên, đóng thành kỷ yếu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm tài liệu nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ sinh hoạt chi bộ; chọn 01 bài xuất sắc nhất hoặc biên tập, tổng hợp từ các bài của các chi bộ, đảng bộ gửi lên thành một bài tiêu biểu cho ngành gửi tham dự hội thảo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối sẽ tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hội thảo vào quý III/2012.

2- Tổ chức hội thi thuyết trình “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”
- Tháng 7-2012: Các đảng ủy trực thuộc có thể tổ chức hội thi tại cơ sở để chọn đại biểu (mỗi đảng bộ 01 đại biểu) hoặc chủ động lựa chọn đại biểu có trình độ, năng lực, có khả năng tổng hợp, thuyết trình và diễn xuất tham dự hội thi cấp Khối.
- Từ ngày 01 đến ngày 15-8-2012: Vòng sơ khảo, mỗi đảng bộ trực thuộc gửi 01 bài, khoảng 5 trang đánh máy khổ A4 về Đảng ủy Khối. Ban Tổ chức sẽ tổ chức chấm sơ khảo chọn ra 15 bài tiêu biểu đại diện các ngành, các lĩnh vực để vào vòng chung khảo.
- Từ ngày 15 đến ngày 30-8-2012: Vòng chung khảo, từ 15 bài tiêu biểu nhất được chọn, Ban Tổ chức sẽ mời chính tác giả hoặc các đảng bộ có bài được chọn cử đại biểu có đủ điều kiện tham gia thi thuyết trình tại Đảng ủy Khối. Ban Tổ chức sẽ chọn ra 05 thí sinh để vào thi vòng chung kết, 10 thí sinh khác bị loại ở vòng chung khảo sẽ nhận giải khuyến khích.
- Ngày 02-9-2012, nhân dịp Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Tổ chức vòng chung kết, 05 thí sinh được chọn vào vòng chung kết sẽ dự thi để trao giải. Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải nhất, 02 giải nhì và 02 giải ba.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Căn cứ vào Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo, tổ chức triển khai việc học tập chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

2- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung chuyên đề; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trong Khối các cơ quan Trung ương chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung chuyên đề, về công tác tổ chức, triển khai việc học tập, nghiên cứu chuyên đề, gắn với tuyên truyền người tốt, việc tốt và đưa tin về công tác triển khai thực hiện chuyên đề năm 2012.

3- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc hướng dẫn, theo dõi việc triển khai ở cấp ủy các cấp; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá những mặt được và chưa được, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện chuyên đề.

4- Dịp sơ kết 6 tháng và tổng kết năm, các đảng ủy trực thuộc gửi báo cáo kết quả học tập chuyên đề năm 2012 về Đảng ủy Khối (thông qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương.

-----------------------------------------------

 
Nguồn tin: Đang cập nhật