Hội thảo khoa học "Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và CNXH"

16/01/2020 | 3259

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 16/1, , Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến cấp quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu các cơ quan Trung ương

Dự hội thảo tại điểm cầu các cơ quan Trung ương có các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Khối Doanh nghiệp Trung ương và lãnh đạo các, ban, bộ, ngành, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương.

Tại hội thảo, đã có 9 tham luận được trình bày. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các tham luận đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tham luận cũng làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định công tác xây dựng Đảng là then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam. Các tham luận cũng đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới. Sau đây là một số nét tổng quan:

Ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc Hội thảo 

Kiến nghị giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

Phát biểu khai mạc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, trải qua 90 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại, đưa dân tộc ta hướng tới kỷ nguyên độc lập, tự do.

Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực nhưng cũng còn nhiều vấn đề lớn phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần tập trung giải quyết, khắc phục để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn nữa.

Nhấn mạnh năm 2020 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, Ban Bí thư đã có chủ trương và chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm quốc gia, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu, trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân… và hội thảo khoa học cấp quốc gia được tổ chức hôm nay là một trong những hoạt động trọng tâm, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Tại hội thảo hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn lại những pho sử vàng của Đảng, khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng trong 90 năm qua; trên cơ sở đó thống nhất đánh giá, nhận định, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ và nhân dân ta".

“Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 90 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, hy sinh vô bờ bến của đồng bào, chiến sĩ ta, cùng thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, càng thấu hiểu, tin yêu, tự hào thêm về dân tộc ta, một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo, tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân” - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Hội thảo cũng góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc; về sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước; động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đạo đức cách mạng luôn là vấn đề then chốt trong điều kiện đảng cầm quyền

Các tham luận tại Hội thảo khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển dân tộc. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu  quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường lịch sử từ khi Đảng ra đời cho đến nay, các tham luận đã phân tích, lý giải và tiếp tục khẳng định sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu lịch sử, đáp ứng kịp thời, đẩy đủ những đòi hỏi bức thiết để giành độc lập, tự do và dân chủ nhân dân. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất trong phong trào cách mạng trong cả nước, sự chuẩn bị công phu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, sự đoàn kết thống nhất của chiến sỹ tiền phong vì lợi ích của giai cấp, dân tộc. Đó là sự kết hợp Chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân, phong trào yêu nước tại Việt Nam. Đảng Cộng sản ra đời đã chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Sau khi thành lập, Đảng đã ban hành cương lĩnh chính trị, đưa ra đường lối đúng đắn với từng giai đoạn cách mạng.

Trải qua 90 năm với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã vượt qua bao chông gai thử thách, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả, vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ bản chất cách mạng, khoa học của một đảng chân chính nhất, khẳng định là một đảng duy nhất tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt đứng trước nhiều vấn đề mới, phức tạp diễn ra ở trong và ngoài nước phải xử lý giải quyết, Đảng đã luôn kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Hội thảo tiếp tục làm sâu sắc hơn những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các tham luận khẳng định những thành tựu về lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam, đặc biệt nhiều bài viết đã đề cập đến thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Đó là định hướng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển con người Việt Nam toàn diện, thực hiện chính sách xã hội vì con người; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chú trọng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân, vì nhân dân;…Những thành tựu to lớn của lịch sử cách mạng Việt Nam là kết quả của quá trình đổi mới tư duy lý luận, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của cách mạng Việt Nam. Các tham luận đã làm rõ, thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua là nhân chứng sinh động về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng không ngừng tự đổi mới, chỉnh đốn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ. Nhiều tham luận nhấn mạnh xây dựng đảng gắn với bảo vệ đảng là quy luật  trong quá trình phát triển của đảng, làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là đảng chân chính, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh, lương tâm và danh dự của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, một số tham luận cũng chỉ rõ xây dựng Đảng về đạo đức trở thành một nhiệm vụ chủ yếu cấp bách của công tác xây dựng Đảng, được đặt ở vị trí ngang hàng về tổ chức, để Đảng xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân.

Đề xuất những định hướng, giải pháp trong phát triển đất nước bền vững thật sự xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới. Trên cơ sở phân tích sâu sắc những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới cũng như trong nước, các tham luận đã đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm phát triển bền vững đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Những định hướng, đề xuất nêu ra xoay quanh các vấn đề tập trung xây dựng đảng toàn diện cả về tổ chức và đạo đức, nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo cầm quyền, tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt kiểm soát quyền lực. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…thực hiện tốt các chính sách xã hội để tất cả mọi người đều được hưởng thành quả của sự phát triển; phát huy hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh Tổ quốc; thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

Trong đó đáng lưu ý, PGS.TS Bùi Đình Phong nêu ra những lý do vì sao xây dựng Đảng về đạo đức lại là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Theo ông, đạo đức Cách mạng luôn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong điều kiện đảng cầm quyền. Thể hiện rõ về mặt lý luận và thực tiễn. Năm 1991, Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ, nhiều chuyên gia đã đi sâu khai thác phân tích tập trung những nguyên nhân ở khía cạnh chính trị, quân sự, kinh tế, nhưng đặc biệt trong những năm gần đây, đã phân tích thêm khía cạnh sự suy thoái đạo đức từ những người lãnh đạo cao nhất của đảng.

Ngoài ra, nhiệm vụ cách mạng là chống lại những gì cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những mới mẻ, tốt tươi. Thời gian qua ta đã đạt những thành tích đáng kể. Để hướng tới xây dựng Nước VN dân giàu nước mạnh dân chủ văn minh thì phải tập trung vào vấn đề xây dựng Đảng. Đảng vững mạnh về đạo đức, đủ năng lực trí tuệ bản lĩnh đổi mới thì mới đủ năng lực lãnh đạo. Bên cạnh những thành quả rất lớn, nhưng trong đảng vẫn còn tồn tại khuyết điểm, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về đạo đức.

Vì thế, cần phải tập trung xây dựng đạo đức ở mặt tổ chức đảng và ở mỗi cá nhân đảng viên. Trong đó tập trung vào đường lối và nguyên tắc xây dựng đảng. Về biện pháp, PGS.TS Bùi Đình Phong cho rằng cần tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung vào giáo dục đạo đức. Ở đâu đó vẫn còn có bộ phận cán bộ coi thường giáo dục chính trị tư tưởng, nếu vậy thì sẽ không thể hiểu thấu và làm đúng tư tưởng cách mạng của Đảng. Bên cạnh đó, là mỗi cán bộ đảng viên phải tự giáo dục, coi là phương thuốc hiệu nghiệm thì mới có thể “bình quốc trị thiên hạ”. Từ đó, tiếp tục bổ sung điều chỉnh các cơ chế chính sách bộ ngành, phải kết hợp giữa đức trị và pháp trị.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng tiếp thu các ý kiến tham luận. Các tham luận đã kế thừa thành quả nghiên cứu khoa học về Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời đưa ra những tư liệu mới, nhận thức mới. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập về những vấn đề cụ thể về lịch sử Đảng 90 năm qua.

Hơn 60 tham luận đã góp phần làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 9 thập kỷ qua. Đây thật sự là những đóng góp quan trọng, thiết thực trong công tác nghiên cứu tuyên truyền giáo dục về Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh công bằng dân chủ văn minh./.

Bùi Tuyết Mai

 


Các bài viết khác

Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới

Lựa chọn cán bộ liêm chính và gương mẫu cho cấp ủy khóa mới
19 giờ trước

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương
1 tháng trước

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Phòng và chống bệnh “cánh hẩu” trong công tác cán bộ trước thềm Đại hội XIII của Đảng
1 tháng trước

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”

Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cho em”
1 tháng trước

• Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và thông tin chuyên đề quý II/2020 (1 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa XII (1 tháng trước)

• Phòng, chống lười học lý luận chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (1 tháng trước)

• Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 12 khóa XII (2 tháng trước)

• Công tác nhân sự phải thật sự khách quan, công tâm, trong sáng (2 tháng trước)

• Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 (2 tháng trước)

• Vai trò của Đảng và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước (2 tháng trước)

• Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng (2 tháng trước)

• Thắng lợi bước đầu phòng chống dịch COVID- 19 (2 tháng trước)

• Ban Bí thư chỉ thị thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (2 tháng trước)