Hội thảo khoa học “Hội Nông dân Việt Nam - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng mẫu hình người nông dân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

29/08/2019 | 215

Hội thảo diễn ra sáng ngày (28/8/2019), tại Hà Nội do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN), Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức.

Chủ trì Hội thảo có Tiến sĩ Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN; PGS,TS Nguyễn Danh Tiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Hoàng Vũ Quang - Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Hội NDVN.

Ảnh: Đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khẳng định: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản vô cùng quý báu, trở thành nguồn cổ vũ đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng tổ quốc thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên CNXH.

“Để xây dựng, phát triển đất nước bền vững, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trong đó có Hội NDVN cần tập trung xây dựng thế hệ nông dân mới phát triển toàn diện, hoàn thiện nhân cách, đạo đức, trí tuệ thông minh, năng lực sáng tạo, có kỹ năng canh tác nông nghiệp công nghệ cao, tự tin hội nhập quốc tế” - Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, đồng chí Thào Xuân Sùng mong muốn các đại biểu, các nhà khoa học tập trung tham luận phát biểu, phân tích, trao đổi làm rõ những vẫn đề về lý luận và thực tiễn thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nông dân và Hội Nông dân; nội dung, giải pháp xây dựng mẫu hình người nông dân trong giai đoạn hiện nay như: Đảng CSVN lãnh đạo Hội NDVN và phong trào nông dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về xây dựng người nông dân, giai cấp nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xu hướng biến đổi về năng lực của người nông dân Việt Nam trong những năm đổi mới; xác định các tiêu chuẩn, tiêu chí mẫu hình người nông dân và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng mẫu hình người nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu trình bày các tham luận về: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tư tưởng vô giá đối với nông dân Việt Nam; thành tựu của giai cấp nông dân Việt Nam trong xây dựng đời sống mới ở khu dân cư theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác văn hóa với xây dựng mẫu hình người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nhận diện nhóm nông dân mới trong bối cảnh hội nhập và cách mạng 4.0; vai trò của tổ chức Hội trong việc hỗ trợ nông dân ứng dụng KH & CN vào sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm; nâng cao vị thế của người nông dân thông qua phát triển hợp tác xã nông nghiệp; vai trò của tổ chức Hội NDVN trong xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…

Những đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo sẽ được Hội NDVN lựa chọn làm cơ sở xây dựng các hoạt động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN nhiệm kỳ 2018 - 2023 về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tri thức hóa nông dân, văn minh hóa, hiện đại hóa nông thôn; thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bế mạc Hội thảo, đồng chí Thào Xuân Sùng - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khẳng định: Hội thảo khoa học “Hội NDVN- 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng mẫu hình người nông dân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” là dịp để ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, đồng thời để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng mẫu hình người nông dân mới có đủ nhiệt huyết, năng lực, trí tuệ để cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như di nguyện của Người.

Đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị, sau Hội thảo, các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội và các cấp Hội xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa việc tiếp tục tuyên truyền và đề ra các giải pháp thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lại Bích Thủy 

(Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam)


Các bài viết khác

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi
5 ngày trước

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
6 ngày trước

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025
6 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
8 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III (10 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (12 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (12 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (13 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (15 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)