Hội thảo khoa học “Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”

21/09/2018 | 333

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngày 21/9/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Quang Thao và đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các Vụ chức năng của Văn phòng và các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành,  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các đồng chí bí thư, phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội thảo

Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Quyết định 98-QĐ/TW, ngày 22/7/2007 của Bộ Chính trị về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được thành lập theo Quyết định số 47-QĐ/TW ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị trên cơ sở tổ chức lại 7 đảng bộ khối cơ quan Trung ương và Ban Cán sự đảng Ngoài nước và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy theo Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/7/2007 của Bộ Chính trị về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương” … Qua 11 năm thực hiện Quyết định số 98-QĐ/TW và dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát huy truyền thống, vai trò là hạt nhân chính trị, tập trung quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng; chủ động, tích cực và sáng tạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; từng bước kiện toàn mô hình tổ chức, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường mối quan hệ phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng… Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội thảo nhằm làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối, trên cơ sở đó xây dựng Đề án và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng “Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương”.

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, Quyết định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về cơ bản phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng ủy Khối. Tuy nhiên, qua 11 năm hoạt động đến nay có một số nội dung không còn phù hợp với thực tiễn và các văn bản mới của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, về các tổ chức đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/7/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”…, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 100-KH/ĐUK ngày 28/4/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

“Từ thực tiễn công tác lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương qua 11 năm thực hiện Quyết định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị, từ những thay đổi về tổ chức đảng trực thuộc, kết quả chuyển giao, tiếp nhận, thành lập mới của các tổ chức đảng trong thời gian qua đã đặt ra cho Đảng ủy Khối những vai trò mới, nhiệm vụ mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời đáp ứng yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, trước những yêu cầu thực tiễn đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định cần phải sửa đổi, bổ sung, làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối để khẳng định vai trò và hiệu quả trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy Khối, nâng cao chất lượng hoạt động, vị trí của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” - đồng chí Phạm Quang Thao nhấn mạnh.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những vấn đề về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối theo Quyết định số 98-QĐ/TW, đặc biệt những hạn chế, tồn tại và chỉ ra nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối, đề xuất sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, bổ sung các nội dung mới và đưa ra những giải pháp, định hướng góp phần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan Đảng ủy Khối trong thời gian tới.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Xuân Cừ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2010 phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Hoàng Xuân Cừ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng, cần tiếp tục khẳng định Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là cấp ủy trực thuộc Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Để khắc phục những khó khăn do đặc điểm riêng của Đảng ủy Khối là không có chính quyền cùng cấp, không có chức năng lãnh đạo toàn diện, hạn chế về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, đồng chí đề nghị sửa đổi: Đảng ủy Khối có chức năng phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ của các cơ quan Trung ương; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với cơ quan và đoàn thể trong Khối vững mạnh. Khi phát hiện có vướng mắc về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, về công tác cán bộ ở các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có trách nhiệm phản ánh, báo cáo trực tiếp với Bộ Chính trị, Ban  Bí thư xem xét quyết định...

Đồng chí Trần Ngọc Tăng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương, nguyên Phó Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương đưa ra những kiến nghị, đề xuất: Về bộ máy của Đảng ủy Khối, số lượng Ban Chấp hành theo hướng dẫn của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, song cần có số lượng phù hợp, tinh gọn, chú ý đến chất lượng và uy tín trong Đảng bộ Khối và các bộ, ban, ngành, đoàn thể cơ quan Trung ương. Bộ máy của các đảng ủy trực thuộc Khối, số lượng do Điều lệ Đảng quy định và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; bí thư đảng ủy là thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng cơ quan; phó bí thư thường trực là cán bộ chuyên trách Đảng, phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách văn phòng và các ban trong đảng ủy. Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công một đồng chí trong Ban Bí thư đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương. Lựa chọn các đồng chí có phẩm chất tốt, có năng lực và uy tín thực sự trong Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối để làm việc có hiệu quả với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Hải Đường, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy, nâng cao vai trò, vị trí của Đảng ủy Khối, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan tham mưu của Đảng quan tâm giải quyết 5 vấn đề sau: (1) Tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của lãnh đạo chủ chốt Đảng ủy Khối (Bí thư, Phó Bí thư) và người đứng đầu cấp ủy của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Khối; (2) Cần tập trung xây dựng các quy chế, quy định, tiêu chí đầy đủ hơn, cụ thể hơn trong việc tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các công tác tổ chức, cán bộ của Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối; (3) Tiếp tục hoàn thiện mô hình các tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; (4) Tiếp tục kiện toàn tổ chức đảng trong Khối; (5) Thực hiện thí điểm việc lập đảng ủy lãnh đạo toàn diện ở bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến phân tích sâu sắc về bố cục thành các phần cụ thể và phân tích sâu nội dung từng phần; bổ sung, sửa đổi chức năng, quy chế phối hợp và quy định bộ máy tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đảng ủy Khối và cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối.

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo

Tiếp thu những ý kiến tâm huyết và những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ, các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí đại diện các cấp ủy trực thuộc,đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhằm quán triệt, cụ thể hóa chủ trương Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về “Quy định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và ban thường vụ các cấp”. Cùng với đó khắc phục được tình trạng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy Khối chưa phù hợp với vị trí, vai trò của Đảng ủy Khối; đồng thời đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc, thống nhất phù hợp với thực tiễn, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và đạt được hiệu quả tốt nhất.

Anh Hoa

f

Các bài viết khác

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII
4 giờ trước

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp
8 ngày trước

Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”

Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”
15 ngày trước

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị
15 ngày trước

• Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (18 ngày trước)

• Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1 tháng trước)

• Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên (1 tháng trước)

• Triển khai thực hiện các nội dung về Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em (1 tháng trước)

• Một số suy nghĩ về phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề quý II-2019 (1 tháng trước)

• Xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)