Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”

02/03/2023 | 896

Sáng 02/3/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về ‘Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Kế hoạch số 94-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối là báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết và Kế hoạch tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đại diện thường trực cấp ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra các đảng ủy trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối xác định: “Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực”. Nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Kế hoạch số 94-KH/ĐUK triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đây là những văn bản quan trọng, vừa xác định những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính chất toàn diện, lâu dài vừa đề ra chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, hiệu quả để cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối tập trung thực hiện ngay trong năm 2023 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần tập trung truyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK và Kế hoạch số 94-KH/ĐUK. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết và Kế hoạch thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng, sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả. Thường xuyên rút kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng những mô hình điển hình, cách làm hay, phù hợp, hiệu quả trong thực tiễn; tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối triển khai Hướng dẫn Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối tại Hội nghị

Triển khai Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ quan điểm, mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Khối đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trước hết là trong cấp ủy, đặc biệt là người đứng đấu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. Triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm ta, giám sát, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương. Nội dung nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết, gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ; Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến về công tác kiểm tra, giám sát.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối triển khai Kế hoạch 94-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối

Triển khai Kế hoạch số 94-KH/ĐUK, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nêu chỉ tiêu phấn đấu năm 2023: Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát chuyên đề 11 tổ chức đảng, yêu cầu 04 tổ chức đảng tự kiểm tra theo nội dung Đảng ủy Khối chỉ đạo; làm việc với 25 đảng ủy trực thuộc thực hiện việc giám sát thường xuyên. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giám sát thường xuyên 100% tổ chức đảng trực thuộc; phấn đấu kiểm tra, giám sát chuyên đề 50% số tổ chức đảng trực thuộc; chú trọng giám sát cấp ủy viên cùng cấp và người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị.

Theo Kế hoạch, nội dung thực hiện gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và người đứng đầu cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Ngành Kiểm tra của Đảng trong Đảng bộ Khối; công tác thông tin, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết và thi đua, khen thưởng.

Ảnh:Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá cao việc Đảng ủy Khối ban hành Nghị quyết phù hợp với thực tế và các quy định về công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các kiến nghị, giải pháp về công tác cán bộ chuyên trách, quy chế làm việc, sự phối hợp giữa Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và công tác tập huấn để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, căn cứ vào các nội dung kiến nghị, đề xuất của các đảng ủy trực thuộc, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phối hợp với các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối tổng hợp, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết 15-NQ/ĐUK và Kế hoạch 94-KH/ĐUK theo hướng hiệu lực, hiệu quả đảm bảo chất lượng và số lượng. Căn cứ vào tình hình cụ thể, điều chỉnh cho phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

 


Các bài viết khác

Hội nghị góp ý dự thảo đối với các quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị góp ý dự thảo đối với các quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
17 ngày trước

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công bố Quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công bố Quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2015-2020
18 ngày trước

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023
29 ngày trước

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

• Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (1 tháng trước)

• Tọa đàm “Thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” (3 tháng trước)

• Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ mười bốn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ mười ba Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong giai đoạn 2013-2022: Dấu ấn và những bài học kinh nghiệm (6 tháng trước)

• Hội thảo góp ý Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 136-QĐ/TW của Ban Bí thư (7 tháng trước)