Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

16/11/2017 | 7041

Sáng 16/11/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong Đảng bộ Khối. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí lãnh đạo cấp Vụ các ban xây dựng Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng ủy Khối; các đồng chí lãnh đạo các vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối…

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ có ý nghĩa rất quan trọng, vì trên cơ sở đánh giá tổng kết Chiến lược về công tác cán bộ trong Đảng bộ Khối chúng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn, chỉ rõ được những hạn chế, khuyết điểm cần sửa chữa, khắc phục và nguyên nhân, đề ra những giải pháp sát thực, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối, qua đó tham mưu, đề xuất với Đảng xây dựng các nghị quyết, quy định, kết luận sát, đúng với thực tiễn của Đảng bộ Khối; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối những năm tiếp theo.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối nêu rõ: Ngay sau khi được thành lập, Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành những văn bản quan trọng, các văn bản về công tác cán bộ của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bám sát vào các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa bằng các nghị quyết, quy chế, quy định, kế hoạch, hướng dẫn để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tăng cường làm việc với các cấp ủy, chủ động phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh trong công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức, cán bộ. Đảng ủy Khối và các cấp ủy thường xuyên quan tâm kiện toàn cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, qua đó đội ngũ cán bộ từng bước được trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối; kiện toàn mô hình tổ chức, từng bước làm rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, về công tác tổ chức, cán bộ trong Đảng bộ Khối. Công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ từng bước được nâng lên.

Tại Hội nghị, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận sôi nổi, bổ sung nhiều ý kiến về công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; công tác tuyển chọn, phân công, sử dụng cán bộ; công tác đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ, tuổi nghỉ hưu… Các đại biểu cũng đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải tận tụy, trách nhiệm, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với công việc, đồng thời đề nghị Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn đến chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ; vị trí cấp ủy trong bộ máy các cơ quan; về việc tinh giản biên chế, vị trí việc làm,…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận các ý kiến của các đại biểu phát biểu một cách cụ thể, trách nhiệm, sâu sắc, toàn diện về công tác cán bộ nói chung và trong thực tế của từng cơ quan, đơn vị công tác nói riêng và những ý kiến đóng góp vào kiến nghị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định: Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về công tác cán bộ đã đáp ứng đòi hỏi thực tiễn trong 20 năm qua. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến phát biểu trong Hội nghị để hoàn thiện báo cáo, tập trung vào các vấn đề như: Xây dựng văn bản mới có nội dung, giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để thực hiện tốt công tác cán bộ. Quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch và chính sách cán bộ để thu hút cán bộ giỏi theo tinh thần hội nhập. Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII có nêu “Không đánh giá, sử dụng cán bộ một cách cảm tính, chủ quan. Mọi phẩm giá và bằng cấp, danh hiệu và chức vụ tài năng và cống hiến đều phải được kiểm nghiệm qua hoạt động thực tiễn”. Trong thời gian tới, cần làm tốt công tác đào tạo cán bộ gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải vừa đảm bảo nguyên tắc, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cán bộ. Cần quy định tuổi quy hoạch, tuổi bổ nhiệm, tuổi nghỉ hưu để không lãng phí chất xám của cán bộ. Việc bầu và cử cần được quan tâm để vừa phát huy dân chủ vừa bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra, kiểm toán. Cần ban hành quy định cụ thể hơn về mối quan hệ phối hợp công tác giữa đảng ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn. Thực hiện hiện đúng tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

A.H

f

Các bài viết khác

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019
18 ngày trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019
1 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019
2 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019
3 tháng trước

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12-2018 (4 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và phần mềm bảo mật đường truyền BMVPN (5 tháng trước)

• Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2018 (5 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 (6 tháng trước)

• Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9-2018 (7 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (9 tháng trước)

• Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay (1 năm trước)

• Chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ (1 năm trước)