Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo

18/12/2019 | 6326

Ngày 18/12/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo. Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện thường trực cấp ủy, trưởng ban tuyên giáo, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí là báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 tại Hội nghị 

Báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019 nêu rõ, năm 2019, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao và tổ chức thực hiện thành công 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo, nổi bật là: Đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và các cấp ủy đảng. Trọng tâm là các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu các nghị quyết hội nghị Trung ương 9, 10, 11 khóa XII của Đảng và tổ chức đánh giá kết qua thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân và tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của Đảng bộ Khối; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ còn một số hạn chế như: công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có cấp ủy chưa quan tâm đúng mức, có lúc, có nơi chưa kịp thời, nhất là những vấn đề mới, nhạy cảm, những vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội, trong cán bộ, đảng viên nhưng chậm được giải quyết. Công tác tuyên truyền ở một số đảng bộ vẫn chưa được coi trọng; nội dung tuyên truyền còn sơ cứng. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở một số đảng bộ chưa đi vào chiều sâu, nhiều việc còn mang tính hình thức, phong trào gây tốn kém, hiệu quả thấp,…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020, trong đó nhấn mạnh: năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng các cấp, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội XIII của Đảng, vì vậy vậy, phương hướng công tác tuyên giáo tập trung vào các nội dung như sau: (1) Tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và của Đảng, các nghị quyết của các cấp ủy đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020; (2) Tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; (3) Tiến hành sơ kết, tổng kết các chủ trương công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ; (4) Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; (5) Thực hiện kiện toàn, tập huấn đội ngũ cán bộ tuyên giáo sau đại hội đảng các cấp.

Để thực hiện được các nội dung trên, công tác tuyên giáo cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và của Đảng, các nghị quyết của các cấp ủy đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020; Tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị và kết quả đại hội đảng bộ các cấp; Tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là tình hình dư luận xung quanh việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là công tác nhân sự; Tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng về lĩnh vực tuyên giáo trong nhiệm kỳ đại hội 2015-2020. Trong đó, tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác tuyên giáo; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề công tác năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”; Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là hoạt động xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về Đại hội XIII của Đảng.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo chuyên đề tại Hội nghị


Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe 4 chuyên đề tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, gồm: chuyên đề “Công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020” do đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày; chuyên đề “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở” và chuyên đề “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở” do đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày; chuyên đề “Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng” do đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày.

A.H

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020
8 ngày trước

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
18 ngày trước

Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối

Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối
25 ngày trước

Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam

Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam
1 tháng trước

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 4/2020 (1 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan Trung ương trong điều kiện hiện nay (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020 (3 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020 (3 tháng trước)

• Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020 (3 tháng trước)

• Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (3 tháng trước)

• Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2020 (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12-2019 (5 tháng trước)