Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

22/12/2016 | 4258

Ngày 20/12/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự, chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện thường trực cấp ủy, trưởng ban tuyên giáo, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí là báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối năm 2016 được trình bày tại Hội nghị đã khái quát và nêu bật được những kết quả khá toàn diện trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối cũng như nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần rất thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2016 của Đảng ủy Khối đó là “Năm quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết - 2016”.

Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong các cơ quan Trung ương ổn định, không có diễn biến phức tạp, yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm thực hiện theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động vì dân. Các cấp ủy đảng đã rất quan tâm, coi trọng công tác nắm tình hình tư tưởng và kịp thời xử lý những vấn đề tư tưởng phát sinh ngay từ chi bộ. Trong năm, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành 02 chỉ thị về “Tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối” và “Tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên trong Đảng bộ Khối”, đồng thời, tích cực tham mưu, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối và ban hành Quy chế hoạt động. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối tiếp tục được kiện toàn và hoạt động bước đầu có hiệu quả. Hoạt động của Trang thông tin điện tử và Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Khối ổn định, ngày càng có vị trí quan trọng, là phương tiện thông tin hữu ích nhằm truyền tải tư tưởng chỉ đạo, định hướng thông tin, cập nhật văn bản mới của Trung ương, Đảng ủy Khối đối với các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ.

Đặc biệt, năm 2016, hệ thống tuyên giáo trong toàn Đảng bộ đã tích cực tham mưu, tổ chức kịp thời các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục đi vào chiều sâu, có bước đổi mới quan trọng về phương thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực sự của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết. Từ đầu năm 2016 đến nay, các cấp ủy đã tổ chức hàng trăm hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, hơn 6 vạn cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt. Trong năm, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ Khối. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong toàn Đảng bộ tiếp tục được tăng cường, bảo đảm chất lượng giảng dạy, học tập với số lượng học viên ngày càng tăng. Việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được hệ thống tuyên giáo trong Đảng bộ Khối đặc biệt quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả, trọng tâm là tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ còn một số hạn chế như: việc nắm bắt tình hình tư tưởng có lúc, có việc chưa kịp thời, nhất là những vấn đề tư tưởng có liên quan đến tình trạng tham nhũng, lãng phí; những vi phạm trong công tác cán bộ, đạo đức công vụ của một số cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành; tình trạng ô nhiễm môi trường; những tác động xấu của tình hình chính trị của các nước trong khu vực và trên thế giới… Hệ thống tuyên giáo ở cơ sở chưa thực sự chủ động, bám sát tình hình để kịp thời tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo; ý thức trách nhiệm của một bộ phận cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên trong học tập, quán triệt nghị quyết của đảng chưa cao; một số ban tuyên giáo và cán bộ tuyên giáo còn lúng túng trong việc cụ thể hóa và triển khai các nhiệm vụ công tác tuyên giáo cho phù hợp với đặc điểm tình hình đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị…

Về trọng tâm công tác năm 2017, ban tuyên giáo và hệ thống tuyên giáo trong toàn Đảng bộ tập trung vào một số nhiệm vụ: Tăng cường nắm và kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề về tư tưởng phát sinh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; tham mưu và tổ chức thực hiện tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối cũng như cấp ủy các cấp; tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác giáo dục lịch sử truyền thống; lịch sử của Đảng bộ Khối và tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007 - 11/4/2017). Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư chi bộ…

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đại diện các cấp ủy đã đồng tình, đánh giá cao kết quả công tác, đồng thời mong muốn Đảng ủy Khối nói chung, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nói riêng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện công tác tuyên giáo bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình chung của Đảng bộ Khối.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá cao và biểu dương ban tuyên giáo, hệ thống tuyên giáo trong toàn Đảng bộ. Cơ bản đồng tình với kết quả đạt được mà Báo cáo tổng kết đã nêu, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo trong mỗi đảng bộ; ban tuyên giáo và hệ thống tuyên giáo tích cực, chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng; tổ chức thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu thực chất của việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, nhất là việc cụ thể hóa các nghị quyết, để nghị quyết đi vào cuộc sống, vào công việc chuyên môn của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; tăng cường nắm và xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng phát sinh ở mỗi đảng bộ, chi bộ; đẩy mạnh việc nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục cụ thể hóa, tham mưu với cấp ủy và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối, các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động chào mừng thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Phạm Anh Thiện


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020
1 tháng trước

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020
1 tháng trước

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020
1 tháng trước

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
1 tháng trước

• Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12-2019 (3 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuẩn bị Đại hội các cấp (3 tháng trước)

• Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội (3 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11-2019 (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10-2019 (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9 (6 tháng trước)

• Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)