Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

10/01/2020 | 594

Sáng ngày 10/01/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đại diện các ban Đảng Trung ương; đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban xây dựng Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Hội nghị sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo: Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2020; Dự thảo Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phân tích những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, từ đó xác định chỉ tiêu, định hướng các nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp có tính đột phá, khả thi cao, bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối. Theo báo cáo, năm 2019, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá. Đảng uỷ Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; tham mưu tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín, hiệu quả hợp tác quốc tế của đất nước.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được tăng cường. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu; phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương được tập trung chỉ đạo. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổ chức và bộ máy. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế như: một số cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy các cấp chưa quan tâm đúng mức để tập trung đổi mới và lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng bộ Khối; công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và việc kiện toàn cấp ủy ở một số đảng bộ trực thuộc chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng có nơi hiệu quả chưa cao…

Ảnh: Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị cơ bản đồng tình, nhất trí cao và bổ sung một số nội dung vào các báo cáo, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm mới sáng tạo có hiệu quả; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2020.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đồng tình với các ý kiến phát biểu. Về đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, năm 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam; 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí đề nghị các cấp ủy:

Thứ nhất, tiếp tục tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm quy chế, quy định của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác dân vận, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan và đoàn thể.

Thứ hai, tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng và của Đảng ủy Khối về nêu gương; tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng đại hội các cấp trong Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ thời gian theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng; lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng.

Cũng tại Hội nghị, Ban Tổ chức Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân cơ quan Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì cho đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đỗ Việt Hà và đồng chí Hà Thị Trang 

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Tổ chức Đảng ủy Khối 

Ảnh: Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

A.H

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21
3 ngày trước

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ  mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
4 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
10 ngày trước

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
11 ngày trước

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (12 ngày trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (23 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (26 ngày trước)

• Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (2 tháng trước)