Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

21/12/2021 | 3220

Sáng ngày 21/12/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương: Trung ương I, IA, Tổ chức cán bộ, Đào tạo Bồi dưỡng, Tổng hợp, Đơn thư tiếp đảng viên và công dân; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, năm 2021, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy trực thuộc đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội các đảng bộ cùng với tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Với mọi nỗ lực, cố gắng của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, quan tâm lãnh đạo đã góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; đồng thời tích cực ngăn chặn, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã chỉ ra một số hạn chế trong việc quán triệt các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát; công tác xây dựng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chế độ báo cáo và tổ chức thực hiện theo chương trình công tác năm chưa đảm bảo, còn lúng túng, chưa đúng quy trình, quy định.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao ý thức trách nhiệm, từ nhận thức và kết quả hoạt động, kinh nghiệm thực tiễn tập trung thảo luận, đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan, toàn diện những kết quả, hạn chế, nguyên nhân, những điểm mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2022.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối trình bày Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 nêu rõ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Khối; Chương trình kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021 của Đảng ủy Khối; Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Quy định giải quyết tố cáo đối với cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối; Thông báo về việc lập các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối xây dựng Chuyên đề quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021: đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 6 đảng ủy trực thuộc. Nội dung tập trung vào kiểm tra, giám sát việc triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối; Việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy; UBKT đảng ủy các cấp; Việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”… Qua đó, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt, nhận xét, đánh giá, kết luận sát thực với tình hình thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Năm 2021, UBKT Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối kiểm tra 06 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 06 đảng viên vi phạm, trong đó 06 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật (đã thi hành kỷ luật 06 đảng viên).

UBKT Đảng ủy Khối đã giám sát chuyên đề đối với 03 đảng ủy, UBKT đảng ủy trực thuộc. Tại các đảng ủy được giám sát, các đoàn giám sát đã trực tiếp làm việc với 29 chi bộ. Qua giám sát đã kịp thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy, phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh, không để khuyết điểm phát sinh thành vi phạm, nhờ đó kỷ luật của Đảng được tăng cường, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, biểu dương những điển hình tiên tiến, cảnh báo, nhắc nhở, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, chất lượng kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn hạn chế, nội dung kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT còn chồng chéo; có đảng ủy còn lồng ghép chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy với UBKT làm một hoặc giao khoán cho UBKT thực hiện; việc chủ động nắm tình hình để phát hiện, xác định, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm rất hạn chế, khi xảy ra một số vụ việc nổi cộm được dư luận quan tâm, báo chí phản ánh mới tiến hành kiểm tra; hầu hết UBKT các đảng ủy trực thuộc chưa tiến hành kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình ở một số cấp ủy chưa kịp thời, chưa sâu sát nên ít tác dụng phòng ngừa khuyết điểm vi phạm hoặc chậm phát hiện vi phạm. UBKT các cấp thực hiện giám sát đối với cấp ủy cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy quản lý còn ít; chưa chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của một số tổ chức đảng còn chậm, chưa đảm bảo quy trình, thủ tục…

Ảnh: Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, đại diện các đảng bộ đã tập trung, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021 và nêu những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nêu nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt được kết quả cao trong thời gian tới.

Ảnh: Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá, biểu dương kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng tại Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc trong năm 2021 đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối có các biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong Báo cáo.

Năm 2022, dự báo tình hình covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức trong công tác xây dựng Đảng. Trước tình hình đó, đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị: (1) Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy, UBKT các cấp trực thuộc cần tập trung nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, UBKT Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; (2) Tiếp tục tham mưu, xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng của cấp mình đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi; (3) Ban hành và tổ chức triển khai hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; đảm bảo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm minh kịp thời tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tực chuyển hóa”; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức triển khai có hiệu quả việc kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; (4) Tổ chức thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 01-TB/TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó chú ý đến công tác phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; (5) Triển khai thực hiện tốt Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 195-QĐ/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; (6) Quan tâm công tác xây dựng Ngành, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng.

Anh Hoa


Các bài viết khác

Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
29 ngày trước

Triển khai toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra,  giám sát 6 tháng đầu năm 2022 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương

Triển khai toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

Kỳ họp lần thứ mười một Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ họp lần thứ mười một Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
2 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022
2 tháng trước

• Kỳ họp lần thứ mười Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (3 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ chín Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 (4 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 (5 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022 (5 tháng trước)

• Chủ động, trách nhiệm tham mưu, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh (5 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (6 tháng trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 của các cơ quan Trung ương (7 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ tám Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (8 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ bảy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (8 tháng trước)