Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

30/06/2022 | 2855

Từ ngày 30/6 - 1/7, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên năm 2022.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Lê Hải Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHONG PHÚ, ĐA DẠNG

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tiễn và công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Đảng bộ Khối đã phối hợp, huy động được các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, các ngành, các địa phương vào cuộc trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ, qua đó quảng bá được hình ảnh, khẳng định vị thế, vai trò của Đảng bộ Khối trong xã hội. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội các cấp  trong Đảng bộ Khối được quan tâm, coi trọng. Số lượng các đảng bộ thành lập đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên tăng lên so với các năm trước, việc nắm tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội được chú trọng; việc nắm bắt và xử lý những vấn đề tư tưởng kịp thời hơn; trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên được tăng cường. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và tuyên truyền các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, thực hiện chuyên đề năm 2022 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối; phương pháp tổ chức học tập ngày càng phong phú, hấp dẫn. Các đảng bộ đã kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến mang lại hiệu quả tốt hơn trong công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng đa dạng, tích cực và nhanh nhạy trong xử lý các tình huống.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, phát biểu ý kiến làm rõ hơn những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian qua. 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị

Các đại biểu thống nhất, trong 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục tập trung tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với gắn với việc tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác.

Tăng cường công tác nghiên cứu dư luận xã hội, dự báo đúng tình hình, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh, chủ động tham mưu và kịp thời xử lý các vấn đề nhạy cảm, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa các đảng bộ để các cộng tác viên có điều kiện học hỏi lẫn nhau, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác.

Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

ĐỀ CAO VAI TRÒ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình biểu dương và ghi nhận những kết quả về công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2022, đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn ngành Tuyên giáo trên cả nước. 

Đồng chí Lê Hải Bình nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, tình hình quốc tế còn nhiều biến động, khó lường và dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên dự báo nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn hơn nữa và sẽ có nhiều tác động đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đồng chí Lê Hải Bình đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trong đó tuyên giáo có vai trò rất quan trọng. Các cán bộ, đảng viên cần gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động. Công tác phòng, chống tham nhũng cũng cần được đẩy mạnh để làm trong sạch bộ máy nhà nước, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm  tạo niềm tin trong nhân dân.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét, giải quyết.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, công tác tuyên giáo của Đảng mục đích chính là nhằm giáo dục, thuyết phục, ổn định tình hình tư tưởng, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Để làm điều đó, đề nghị cấp ủy các cấp cần tập trung đẩy mạnh và làm tốt hơn công tác tuyên truyền và quán triệt các nghị quyết của Đảng. Tuyên truyền và quán triệt nghị quyết của Đảng có tốt thì mới làm cho dân hiểu, dân tin, dân nghe và dân làm theo.

Với thời điểm hiện nay, đề nghị các đảng bộ cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhất là những phương tiên hiện đại, ứng dụng tối đa internet, các mạng xã hội và các thiết bị thông minh để làm tốt hơn lĩnh vực này.

Thứ hai, tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Làm sao đó để việc thực hiện Kết luận 01 làm tiền đề để thực hiện cho tốt Kết luận 21 và thực hiện tốt Kết luận 21 góp phần đưa Kết luận 01 vào cuộc sống.

Trong đó, đặc biệt chú ý tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt hai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” và về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Thứ ba, tổ chức thực hiện tốt các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Làm sao để việc nêu gương của cán bộ, đảng viên thực sự trở thành hành động đẹp, dẹp đi hành động xấu, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân như tinh thần Hội thảo khoa học quốc gia do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp tổ chức vào 12/5/2022 đã nêu ra. Trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ về bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội thảo này với chủ đề: Rọi sáng tinh thần “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

* Tại hội nghị này, các đại biểu cũng được tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên năm 2022 với các chuyên đề: Nắm vững và sử dụng một số kỹ năng để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng; Một số vấn đề về công tác tuyên giáo và nghiệp vụ công tác tuyên giáo của Đảng; Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết của Đảng; Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối...

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng kinh phí xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và có công với cách mạng là các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng kinh phí xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và có công với cách mạng là các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với số tiền 750 triệu đồng.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối


Các bài viết khác

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và thông tin chuyên đề quý III/2022.

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và thông tin chuyên đề quý III/2022.
4 ngày trước

Đồng chí Lê Hồng Phong – người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam

Đồng chí Lê Hồng Phong – người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam
18 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022
29 ngày trước

Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2022 (1 tháng trước)

• Dấu ấn nổi bật trong công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 6 tháng đầu năm 2022 (2 tháng trước)

• Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý II năm 2022 (3 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan Báo chí nhân Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (3 tháng trước)

• Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí - những đòi hỏi từ thực tiễn (3 tháng trước)

• Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong sự nghiệp đổi mới đất nước (3 tháng trước)

• Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu - giải pháp quan trọng góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2022 (3 tháng trước)

• Không thể xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp và xã hội (4 tháng trước)