Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

21/06/2022 | 8787

Sáng 21/6/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí bí thư (phó bí thư); trưởng ban, phó trưởng ban tổ chức và cán bộ phụ trách công tác tổ chức các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chíl  lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó trọng tâm là hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy và kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương cơ bản đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Kịp thời ban hành các văn bản nghiệp vụ hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc về công tác chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc. Phối hợp với bộ phận kỹ thuật của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, Cục Bưu điện Trung ương, Ban Cơ yếu Chính phủ hướng dẫn các đảng ủy cấp trên cơ sở kết nối đường truyền và cài đặt phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 cho các đảng ủy cấp trên cơ sở; xây dựng kế hoạch phối hợp với Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan tiến hành khảo sát tại một số đảng bộ trực thuộc để xem xét thí điểm phân quyền sử dụng và cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 đối với các đảng ủy cơ sở. Công  tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng viên, thi đua, khen thưởng được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Ảnh: Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối còn có mặt hạn chế: công tác rà soát bổ sung quy hoạch và quy hoạch cấp ủy còn chậm so với kế hoạch, nhất là ở các đảng bộ trực thuộc; công tác kiện toàn cấp ủy ở một số đảng ủy chưa được thực hiện kịp thời; công tác cập nhật, thống kê tình hình tổ chức đảng và đảng viên chưa nhanh chóng, chính xác; việc nắm bắt, theo dõi, tổng hợp thông tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở một số tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối chưa kịp thời, chất lượng báo cáo chưa cao.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030; Tham mưu ban hành Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối; tổng hợp, báo cáo kết quả đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 trong Đảng bộ Khối; Tham mưu lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy theo Quy định 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Tham mưu tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối…

Ảnh: Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi về một số nội dung như: tổ chức sinh hoạt chi bộ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19; công tác quy hoạch và kiện toàn cấp ủy; thực hiện các văn bản của Trung ương về đại hội chi bộ trực thuộc; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và một số vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập như: chức danh, chức vụ lãnh đạo; vị trí việc làm; chế độ chính sách; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên của Đảng bộ Khối sử dụng phần mềm phiên bản 3.0…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tăng cường hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy và triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Ghi nhận các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối căn cứ Điều lệ Đảng, Quyết định 244-QĐ/TW về Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng để thực hiện đại hội chi bộ. Đồng thời các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối cần nghiên cứu Kết luận 35-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về tổ chức bộ máy, chế độ chính sách và theo thẩm quyền để cụ thể hóa, áp dụng vào thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tiếp thu đầy đủ ý kiến của đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị để hoàn thiện báo cáo và nội dung triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và ban tổ chức các đảng ủy trực thuộc quan tâm sâu sắc thêm 5 lĩnh vực: (1) quán triệt sâu sắc các quy định của Trung ương liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác cán bộ; (2) chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện sớm việc rà soát, bổ sung các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; (3) tiếp tục quan tâm và hoàn thiện đại hội chi bộ trực thuộc; (4) quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác chính trị nội bộ; (5) quán triệt, triển khai, cụ thể Nghị quyết 05-NQ/ĐUK về chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng và Kế hoạch 68-KH/ĐUK của Đảng bộ Khối để thực hiện lộ trình 5 năm chuyển đổi số, sử dụng và cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0.

Phương Hoa

 


Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
hôm qua

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
2 tháng trước

Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan  Trung ương

Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
5 tháng trước

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (7 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (8 tháng trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (9 tháng trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 tháng trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11 tháng trước)

• Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (1 năm trước)

• Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Một số kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)