Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

26/06/2018 | 2786

Ngày 26/6/2018 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Chính, Hàm Vụ trưởng Vụ Trung ương I; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đại diện Thường trực, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, các đồng chí chuyên trách các đảng ủy trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã được nghe dự thảo Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm năm 2018. Sáu tháng đầu năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao sức chiến đầu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phát huy tính tiền phong gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt đảng, chấp hành tốt các chủ trương, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, đồng thời công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện những hạn chế, xử lý kỷ luật, có răn đe đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, từng bước ngăn chặn, phòng ngừa và hạn chế những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng đảng và cơ quan, đơn vị, vững mạnh.

Ảnh: Các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đại diện ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc cơ bản đồng tình, nhất trí với báo cáo và cho rằng nhận thức của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát đã có bước chuyển biến tích cực; cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm ta, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã bước đầu thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng. Đảng ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc đã chủ động mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chuyên trách trong đảng bộ. Quan tâm chỉ đạo xây dựng và kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra.

 Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm như: Việc chủ động nắm tình hình để phát hiện, xác định, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn rất hạn chế. Công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình ở một số cấp ủy chưa kịp thời, chưa sâu sát nên ít tác dụng phòng ngừa khuyết điểm vi phạm hoặc chậm phát hiện vi phạm…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong sáu tháng đầu năm 2018. Đồng chí đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần tập trung triển khai toàn diện, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương Đảng và Đảng ủy Khối, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng, đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, và của Đảng ủy Khối. Thực hiện nghiêm túc Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, tập trung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK “về nâng cao chất lượng chi bộ”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ. Chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng; xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị, có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý kỷ luật kịp thời tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Tiếp tục rà soát quy trình kiểm tra, giám sát và bổ sung nếu thấy bấp cập.  Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, bố trí cán bộ kiểm tra chuyên trách theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và Quy định số 215-QĐ/TW ngày 5/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng những nội dung về nghiệp vụ công tác, quy trình; phương pháp tiến hành và kỹ năng xử lý tình huống./.

Anh Hoa

 


Các bài viết khác

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
6 ngày trước

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
1 tháng trước

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
8 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
9 tháng trước

• Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (10 tháng trước)

• Chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 (1 năm trước)

• Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 năm trước)

• Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Quy định của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (1 năm trước)

• Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (1 năm trước)

• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018 (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (2 năm trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng (2 năm trước)