Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019

16/07/2019 | 454

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, sáng ngày 16/7/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Trung ương I, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng, Vụ Tổng hợp cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng Khối; các đồng chí phó bí thư, chủ nhiệm (phó chủ nhiệm) các đảng ủy trực thuộc.

Ảnh: Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định, sáu tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã đạt được kết quả quan trọng, tập trung vào việc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp. Với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; đồng thời, tích cực ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Nhằm đánh giá kết quả, chỉ ra những mặt mạnh, hạn chế yếu kém ưu điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối, các cấp ủy sáu tháng đầu năm 2019, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao ý thức trách nhiệm, từ nhận thức và kết quả hoạt động, kinh nghiệm thực tiễn tập trung thảo luận, đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan, toàn diện về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 02 dự thảo Báo cáo, gồm: Báo cáo  tình hình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Vụ Trung ương I, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối báo cáo tại Hội nghị

Theo Báo cáo tình hình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, bộ ngành trong toàn Đảng bộ. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát đã có những đổi mới, có hiệu quả thiết thực. Tuy còn nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ, nhưng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, ủy ban kiểm tra các cấp đóng vai trò quan trọng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, tổ chức đảng trực thuộc và ủy ban kiểm tra xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Sau kiểm tra, giám sát đã thông báo kết luận, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng và yêu cầu xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng; thực hiện có chất lượng hơn các nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ Khối còn có một số hạn chế, khuyết điểm như: một số cấp ủy triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn chậm so với chương trình, kế hoạch. Việc đôn đốc kiểm tra, giám sát các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc chưa được thường xuyên, có việc còn chậm nên có nơi chưa xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan các đơn vị ở các đảng bộ trực thuộc; ban hành quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng còn chậm…

Ảnh: Đồng chí Đặng Trường Sơn, Vụ trưởng Vụ Trung ương I cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Vụ Trung ương I, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu rõ, năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng chương trình và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, từ đó cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ đã nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực. Đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện đúng chương trình công tác kiểm tra, giám sát đã đề ra; rà soát các quy định, quy trình của Đảng ủy Khối để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định 55-QĐ/TW, Quy định 08-QĐ/TW đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đã chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong toàn Đảng bộ.

Ảnh: Đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Trung ương phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đại diện các đảng ủy trực thuộc đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, sát với tình hình thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Về nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong sáu tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra, đưa công tác kiểm tra, giám sát thành nền nếp, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Chủ động nắm tình hình và đề xuất kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung giải quyết, xử lý đơn tố cáo, nắm tình hình để giải quyết tố cáo theo quy định.

 Hai là, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc, quy chế, quy định, quy trình trong công tác tổ chức, cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đảng viên, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên…; thường xuyên thực hiện việc giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát chuyên đề của cấp ủy, của chi bộ.

Ba là, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, phải tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Bốn là, chủ động phát hiện và tiến hành xem xét những vấn đề nổi cộm, vấn đề phát sinh ở cơ quan, đơn vị, có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý kỷ luật kịp thời tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Năm là, kịp thời kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, bố trí cán bộ kiểm tra chuyên trách theo Quy định số 215-QĐ/TW ngày 05/12/2013 của Ban Bí thư về “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, nhất là về quy trình, phương pháp tiến hành và kỹ năng xử lý tình huống; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm yêu cầu phục vụ nhiệm vụ; thường xuyên sơ kết, tổng kết việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát.

A.H

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21
3 ngày trước

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ  mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
4 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
10 ngày trước

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
11 ngày trước

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (12 ngày trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (23 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (26 ngày trước)

• Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (2 tháng trước)