Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận.

21/06/2019 | 7559

Ngày 21/6/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận nhằm cập nhật kiến thức mới, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ dân vận các cấp thuộc Đảng bộ Khối.

Đến dự hội nghị có đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Thường trực Đảng ủy, trưởng, phó ban dân vận đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối; cấp ủy phụ trách công tác dân vận, cán bộ phụ trách công tác dân vận các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng từ khi Nghị quyết 25-NQ/TW được ban hành, xuất phát từ những hạn chế, yếu kém trong công tác dân vận của đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã  xây dựng Chương trình hành động số 16 và chọn năm 2014 là “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ về công tác dân vận. Qua 5 năm triển khai thực hiện, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đã từng bước nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác dân vận. Trách nhiệm và phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhất là trong công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, chú trọng hơn việc lắng nghe ý kiến của nhân dân, tôn trọng dân, dân chủ, công khai với nhân dân; cải cách thủ tục hành chính, thái độ ứng xử trong việc tiếp, trao đổi, giải quyết công việc của dân tốt hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, công tác dân vận của Đảng bộ còn một số bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới như: một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm nêu gương trong công tác; cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể một số nơi còn vướng mắc trong việc xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với công tác dân vận ... Qua 5 năm triển khai thực hiện, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Kết luận 43-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân. Bên cạnh đó, phát huy vai trò, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị theo hướng có trọng tâm, thực chất, hiệu quả hơn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng chống tham nhũng; tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận.

Ảnh: Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương quán triệt Kết luận số 43-KL tại Hội nghị

Các đại biểu dự Hội ngjị đã tập trung nghe, trao đổi, thảo luận 03 nội dung: quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chuyên đề “Một số vấn đề về công tác dân vận của cơ quan nhà nước” do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương trình bày; chuyên đề “Công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương” do đồng chí Nguyễn Khắc Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân vận Đảng ủy Khối trình bày.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy đảng tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch 138-KH/ĐUK ngày 10-5-2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối như sau: (1) Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nghị định, quy định, quyết định của Chính phủ về công tác dân vận. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25-01-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước... đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động. Đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát về công tác dân vận vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận cho các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các tổ chức đoàn thể, các đồng chí phụ trách công tác dân vận, cán bộ làm công tác dân vận và đoàn thể. (2) Tập trung làm tốt công tác dân vận của cơ quan nhà nước. Các cấp ủy trực thuộc phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan nhà nước, trọng tâm là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân; đổi mới lề lối làm việc, thực thi đạo đức công vụ, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09-01-2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung xử lý dứt điểm, kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân. (3) Tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25-02-2010 của Bộ Chính trị). Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện Quy chế phối hợp công tác giữa cấp uỷ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong đó có nội dung phối hợp về công tác dân vận. (4) Phát huy vai trò, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị theo hướng có trọng tâm, thực chất và hiệu quả hơn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận.

Thùy Trang

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
18 ngày trước

Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng
2 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững
2 tháng trước

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022 (3 tháng trước)

• Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trao tặng tỉnh Bình Định 1 tỷ đồng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở (3 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Phát huy dân chủ trong các cơ quan Trung ương - Một số vấn đề đặt ra (9 tháng trước)

• Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - yêu cầu cấp thiết từ cuộc sống (10 tháng trước)

• 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)

• Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối (1 năm trước)

• Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)