Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ Khối

24/07/2019 | 295

Sáng 24/7/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ Khối. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện thường trực và trưởng, phó ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, ba năm qua, từ sau khi Chỉ thị số 03-CT/ĐUK về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội được ban hành, đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và những vấn đề bức xúc đang được xã hội quan tâm, góp phần cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Tuy nhiên, công tác dự báo, nắm tình hình, tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lúc còn chưa kịp thời; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bị xử lý kỷ luật; nhiều đảng ủy trực thuộc chưa thành lập đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội, chưa có cán bộ làm nhiệm vụ nắm tình hình tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội đúng quy định, đảm bảo đầy đủ về phẩm chất, năng lực công tác là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tuyên giáo.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí dự Hội nghị phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu, chủ động nghiên cứu tài liệu; đồng thời, tích cực trao đổi, thảo luận, đề xuất  những vấn đề khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để báo cáo viên giải đáp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua Báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Việc ban hành và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/ĐUK là chủ trương đúng đắn, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của việc xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội trong Đảng bộ. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/ĐUK đã tạo ra những chuyển biến tích cực cả về chất và lượng, từ đó góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội của Đảng bộ. Nhận thức của các cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội trong công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, trong công tác tuyên giáo được nâng lên; đội ngũ được quan tâm xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng thường xuyên hơn; quyền lợi, chế độ của cộng tác viên dư luận xã hội theo quy định đã được quan tâm hơn. Đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội các cấp trong Đảng bộ Khối ngày càng hoạt động nền nếp, trở thành lực lượng nòng cốt điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội, phản ánh dư luận xã hội trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Qua việc thực hiện Chỉ thị, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, phản ánh dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt, nội dung thông tin luôn chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 04 chuyên đề: Một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội; phương pháp nắm bắt, phân tích, tổng hợp và viết báo cáo phản ánh dư luận xã hội do TS Lưu Hồng Minh, Trưởng khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trình bày; Công tác nghiên cứu dư luận xã hội gắn với công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong giai đoạn hiện nay” do TS Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Xã hội học và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày; Định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay do TS Đỗ Thanh Hà, Viện trưởng Viên Nghiên cứu Dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày; Một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong các cơ quan Trung ương hiện nay do ThS Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Thanh Hà Viện trưởng Viên Nghiên cứu Dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Để hoạt động của đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội các cấp trong Đảng bộ Khối ngày càng chất lượng, hiệu quả, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối phải xác định, công tác nghiên cứu dư luận xã hội là một trong những kênh thông tin “đầu vào” quan trọng, quyết định tính hiệu quả của công tác tư tưởng. Cần tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội các cấp trong Đảng bộ Khối, cần lựa chọn những cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống tốt, có uy tín, tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Cần phát huy vai trò, trách nhiệm của ban tuyên giáo các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quản lý và điều hành hoạt động cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, nắm vững nội dung cơ bản, cập nhật những kiến thức mới, những vấn đề mới đặt ra và những giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong nước và thế giới nhằm dự báo phục vụ kịp thời cho công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối; nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối, dự báo xu hướng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối trong thời gian tới.

A.H


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020
9 ngày trước

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ
11 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20
16 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020
21 ngày trước

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (1 tháng trước)

• Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng (1 tháng trước)

• Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử (1 tháng trước)

• Thủ tướng: Nới lỏng một bước hoạt động xã hội nhưng phải kiểm soát đúng mức (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ (1 tháng trước)

• Không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác (1 tháng trước)

• Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (1 tháng trước)

• Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội (1 tháng trước)

• Chuẩn bị kịch bản, giải pháp cho làn sóng thứ 2 lây nhiễm COVID-19 (1 tháng trước)