Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị

02/08/2019 | 341

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 02/8/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018  của Bộ Chính trị. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối, đại diện Lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện các cấp ủy trực thuộc, đại diện lãnh đạo ban tổ chức đảng ủy; cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ các đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Báo cáo đã khẳng định trong những năm qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; bảo vệ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; qua đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến làm rõ hơn đối với các vấn đề nêu trong dự thảo Báo cáo, đặc biệt là những thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ; một số kinh nghiệm trong công tác nắm tình hình chính trị nội bộ ở cơ sở;... Đồng thời, các đại biểu cũng đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới, nhất là đề nghị Ban Tổ chức Trung ương sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương thông tin, trao đổi, làm rõ các nội dung của Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ” áp dụng đối với cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị, nhất là những điểm mới trong Quy định số 126-QĐ/TW; việc xem xét người vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật; kết nạp vào Đảng và bố trí sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị; việc ra nước ngoài, quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài;…

Ảnh: Đồng chí Quản Minh Cường, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương thông tin, trao đổi, làm rõ Quy định số 126-QĐ/TW tại Hội nghị       

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã nhấn mạnh, bảo vệ chính trị nội bộ là công tác có liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ; nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ rất khó khăn, phức tạp trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, để công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối đi vào hoạt động có chiều sâu, đạt hiệu quả, đề nghị các đảng ủy trực thuộc quan tâm, triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tiếp tục học tập, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; (2) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tinh thần cảnh giác và trách nhiệm đối với việc bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ cơ quan; (3) Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, nhất là cấp ủy cơ sở trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên rà soát, nắm bắt và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nhất là tư tưởng, mối quan hệ của cán bộ, đảng viên; (4) Tăng cường công tác cán bộ, lựa chọn và bố trí cán bộ có khả năng tham mưu giúp cấp ủy các cấp xử lý, giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ; (5) Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên nói, viết và làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; tham ô, tham nhũng, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết trong Đảng./

Phòng Tổng hợp - Thông tin, Văn phòng Đảng ủy Khối


Các bài viết khác

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020
25 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)
1 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020
1 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý IV-2019 (2 tháng trước)

• Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2019 (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao (2 tháng trước)