Hội nghị công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII

11/04/2023 | 1939

Sáng 11/4/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đến dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện Viện Dư luận xã hội và Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, bí thư, phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc và cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Khối.

Báo cáo kết quả công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng bộ Khối, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đến nay công tác tư tưởng và dư luận xã hội đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc quan tâm, coi trọng và tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương. Điều đó được thể hiện từ việc tổ chức quán triệt các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, các nghị quyết của Đảng và Đảng ủy Khối về công tác tư tưởng và dư luận xã hội đến việc tổ chức thực hiện từng nội dung, giải pháp phù hợp với đặc điểm của các cấp ủy và tổ chức đảng. Nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng và dư luận xã hội ở các cấp ủy từng bước được đổi mới, thực hiện thành nền nếp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội được quan tâm thành lập, thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo tại Hội nghị

Thông qua đó, công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng và xử lý những vấn đề về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội kịp thời hơn, nhiều vấn đề tư tưởng được xử lý khi mới manh nha, mới phát sinh từ cá nhân, từ chi bộ, tổ chức nhỏ, không để phát sinh lớn, kéo dài. Việc thực hiện tốt công tác tư tưởng và dư luận xã hội thời gian qua giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, đoàn kết, trách nhiệm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng các cơ quan Trung ương, góp phần cùng toàn Đảng, toàn Quân và toàn Dân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, công tác tư tưởng và dư luận xã hội còn một số hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối, cụ thể như sau: Việc nắm tình hình tư tưởng và định hướng thông tin có lúc, có việc chưa kịp thời. Một số cấp ủy đảng chưa tăng cường hoạt động đối thoại, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; công tác xử lý “điểm nóng” về tư tưởng trong một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên mặc dù đã được quan tâm và tổ chức thực hiện tương đối nền nếp nhưng nhiều nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tư tưởng chưa được chú trọng đúng mức. Công tác nắm bắt tình hình dư luận ở nhiều nơi chưa kịp thời, định hướng dư luận xã hội chưa gắn kết chặt chẽ việc với phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và đấu tranh thiếu quyết liệt với sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác dự báo tình hình dư luận xã hội và tham mưu giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận còn hạn chế; công tác nghiên cứu dư luận xã hội của Đảng bộ Khối mới tổng hợp các ý kiến phản ánh các luồng dư luận xã hội, chưa triển khai điều tra dư luận xã hội các cấp trong Đảng bộ Khối…

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục thống nhất nhận thức của cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng; Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng; Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong định hướng tư tưởng; Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tăng cường công tác phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong thực hiện công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Về công tác dư luận xã hội: Tiếp tục quán triệt rõ quan điểm công tác dư luận xã hội là nhiệm vụ quan trọng của công tác chính trị tư tưởng; Tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức nắm bắt dư luận xã hội; Gắn kết chặt chẽ công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội với công tác khác; Tập trung xây dựng đội ngũ cộng tác viên đảm bảo số lượng và chất lượng; Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp.

Ảnh: Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đã đạt được và những khó khăn, hạn chế của công tác tư tưởng và dư luận xã hội tại cấp ủy trực thuộc; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao vai trò quan trọng và kết quả đạt được của công tác tư tưởng và dư luận xã hội từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đến nay và các kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác tư tưởng và dư luận xã hội trong tình hình mới.

“Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác tư tưởng và dư luận xã hội có nhiều kết quả nổi bật: Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã quan tâm, coi trọng và tổ chức thực hiện tốt công tác tư tưởng và dư luận xã hội góp phần ổn định tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng” - đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư tưởng và dư luận xã hội trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý, các cấp ủy đảng tổ chức tốt Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" và cuốn sách “Một số vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy Khối và các cấp ủy tiếp tục nắm bắt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương để tuyên truyền, phổ biến các kết quả đạt được, giải thích rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập và định hướng tới từng cấp ủy đảng để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng nội dung thông tin dư luận xã hội trong mỗi kỳ họp cộng tác viên dư luận xã hội. Chọn nội dung tuyên truyền, quán triệt phù hợp với đặc thù của các đảng ủy trực thuộc. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương chuyên nghiệp, đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

M.P


Các bài viết khác

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối
2 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023
4 ngày trước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước
16 ngày trước

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
16 ngày trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 4/2023 (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 (mở rộng) (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc Lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 3/2023 (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (2 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, công tác quy hoạch cấp ủy và triển khai một số văn bản mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 (2 tháng trước)