Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2021

30/09/2021 | 1149

Sáng 29/9, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2021 bằng hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu với Hội nghị báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương để thông tin những vấn đề thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, các đồng chí báo cáo viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Ảnh: Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Tại Hội nghị, Thượng tá Vũ Hữu Kiêm, Trưởng phòng Tuyên huấn Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân thông tin chuyên đề: “Đường Hồ Chí Minh trên biển - hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc”; Tình hình biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trên cơ sở Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW ngày 29/7/2021 và Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương về kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021) cùng với các thông tin do đồng chí Báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cung cấp tại Hội nghị, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa sự kiện lịch sử quan trọng này tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị, trong thời gian tới các đồng chí Báo cáo viên tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, bám sát chương trình kỳ họp Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, dự kiến sẽ diễn ra vào tuần đầu tháng 10 để tập trung tuyên truyền những kết quả quan trọng của Hội nghị lần này theo tài liệu chính thức của Văn phòng Trung ương Đảng phát hành.

Thứ hai, tuyên truyền những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua. Thông qua các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao vaccine đã tranh thủ được sự ủng hộ thiết thực, hiệu quả của cộng đồng quốc tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, tuyên truyền Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Thứ tư, về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản của Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về "Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực", thay thế Quy định số 211, năm 2019. Tuyên truyền khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Ðảng trong phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thứ năm, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới theo Hướng dẫn số 24-HD/BTGTW về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước năm 2021, tạo đà thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong những năm tiếp theo.

Thứ sáu, về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước ta là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Cùng với đó, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng Tháng Mười Nga đi tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

*Cũng tại Hội nghị, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức khai trương Ứng dụng Thông tin tuyên giáo cho đội ngũ báo cáo viên và đổi mới hình thức 3 bản tin: Thông tin báo cáo viên, Thông tin công tác tuyên giáo, Thông tin sinh hoạt chi bộ nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua việc cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng; góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt công tác tư tưởng; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở trong việc chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhanh, nhạy, kịp thời; từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin và định hướng đúng dư luận trong bối cảnh hiện nay.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ khai trương

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng phải nhanh chóng, tích cực nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới.

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo trong việc ngày càng có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác thông tin tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 17 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự vui mừng về sự kiện khai trương Ứng dụng Thông tin tuyên giáo và ra mắt hình thức mới 3 bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí khẳng định, đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo nói riêng và của Ban Tuyên giáo Trung ương nói chung trong công tác tuyên truyền miệng. Cùng với việc thường xuyên, liên tục  nâng cao chất lượng biên soạn, biên tập nội dung, lựa chọn, thay đổi hình thức trình bày đem lại sự hấp dẫn đối với độc giả và tạo sức sống mới cho các bản tin. Bên cạnh đó, App Thông tin tuyên giáo đi vào hoạt động sẽ là một kênh cung cấp thông tin rất hữu ích giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng dễ dàng tiếp cận thông tin ở mọi lúc, mọi nơi. Từ đó, lan tỏa thông tin tích cực tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, nâng cao nhận thức trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại Lễ khai trương, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua việc cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng; góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt công tác tư tưởng; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở trong việc chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhanh, nhạy, kịp thời; từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin và định hướng đúng dư luận trong bối cảnh hiện nay.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo đã cùng nhấn nút khai trương Ứng dụng Thông tin tuyên giáo, chính thức đưa ứng dụng vào hoạt động, đồng thời ra mắt hình thức mới của 3 bản tin: Thông tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin Báo cáo viên, Thông tin công tác tuyên giáo.

Thu Hường


Các bài viết khác

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và thông tin chuyên đề quý III/2022.

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và thông tin chuyên đề quý III/2022.
4 ngày trước

Đồng chí Lê Hồng Phong – người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam

Đồng chí Lê Hồng Phong – người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam
18 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022
29 ngày trước

Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2022 (1 tháng trước)

• Dấu ấn nổi bật trong công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 6 tháng đầu năm 2022 (2 tháng trước)

• Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý II năm 2022 (3 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan Báo chí nhân Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (3 tháng trước)

• Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí - những đòi hỏi từ thực tiễn (3 tháng trước)

• Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong sự nghiệp đổi mới đất nước (3 tháng trước)

• Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu - giải pháp quan trọng góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2022 (3 tháng trước)