Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, tháng 1/2018

15/01/2018 | 1964

(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, tháng 1/2018.

Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc, tháng 1/2018 (Ảnh:K.T)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Bộ Công an thông tin về “Tình hình an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội nước ta năm 2017; dự báo tình hình và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018” ;đại diện Bộ Ngoại giao thông tin về “Tổng quan tình hình kinh tế, chính trị an ninh thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2017; dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2018”.

Tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2017, báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ rõ: Năm 2017, cùng các lĩnh vực hoạt động của ngành Tuyên giáo, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã góp phần tạo thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Năm 2017, hoạt động báo cáo viên đã được nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu công tác tuyên truyền miệng và tổ chức hoạt động báo cáo viên.Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã đi vào nền nếp, chất lượng thông tin các Hội nghị báo cáo viên Trung ương được nâng lên; công tác tham mưu, tổ chức tổng kết Chỉ thị 17-CT/TW thực hiện bài bản, hiệu quả; các cấp ủy đảng quan tâm xây dựng, bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, thực hiện tốt chế độ chi trả phụ cấp báo cáo viên;việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đảm bảo tính đa dạng, định hướng cao.

Năm 2017, báo cáo viên các cấp quán triệt, thực hiện khá nghiêm túc chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và các cấp ủy đảng về việc tuyên truyền, đưa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Đội ngũ báo cáo viên Trung ương các cơ quan Trung ương cơ bản đã cung cấp được nguồn thông tin sâu, đáp ứng nhu cầu của người nghe. Hoạt động báo cáo viên cấp tỉnh đã đi vào nền nếp, nội dung thiết thực. Hoạt động báo cáo viên cấp huyện cũng từng bước đi vào nền nếp. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã được nhiều địa phương, đơn vị chú trọng. Năm 2017,các cấp ủy đảng cũng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền miệng, có chính sách hỗ trợ cho báo cáo viên.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phạm Văn Hiến, Giám đốc Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo, đề nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền và phân tích sâu 2 chuyên đề trên. Ngoài ra, các Báo cáo viên còn phải tập trung tuyên truyền các nội dung sau: Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968; kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018); Tuyên truyền Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; gắn với tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Tuyên truyền thực hiện Quy định 102-QĐ/TW ngày 07/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Tuyên truyền Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018.

 


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020
1 tháng trước

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020
1 tháng trước

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020
1 tháng trước

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
1 tháng trước

• Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12-2019 (3 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuẩn bị Đại hội các cấp (3 tháng trước)

• Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội (3 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11-2019 (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10-2019 (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9 (6 tháng trước)

• Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)