Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2018

28/09/2018 | 276

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 9/2018. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

 

Ảnh: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2018

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện các Vụ thuộc các Ban của Trung ương Đảng được phân công theo dõi Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho ý kiến vào các nội dung: (1) Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ Khối; (2) Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; (3) Bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 2018); (4) Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối (07/11/1948 - 07/11/2018) và một số nội dung khác.

Về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, cho ý kiến làm rõ hơn đối với các vấn đề về bối cảnh tình hình chung trong 9 tháng qua; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, cũng như chỉ ra một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, như: việc rà soát, sửa đổi bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối; về báo cáo tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ; việc xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng ủy Khối và xây dựng Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương;... Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã thống nhất xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2018, nhất là các nhiệm vụ triển khai còn chậm và các nội dung hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối.

Về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Ban Thường vụ đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, trong đó đề nghị bổ sung các nhận định đánh giá cho sát với tình hình thanh niên và công tác thanh niên của Đảng bộ Khối; bổ sung phụ lục về kết quả thực hiện so với các chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã góp ý trực tiếp vào Bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 2018); cho ý kiến về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối (07/11/1948 - 07/11/2018) và thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ mười bốn.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Thường vụ ủy quyền cho Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối theo nhiệm vụ phân công tiếp thu, hoàn thiện nội dung dự thảo các báo cáo để trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ mười bốn, nhiệm kỳ 2015-2020 theo Quy chế và Chương trình làm việc năm 2018./.

Hải Anh

f

Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị
15 giờ trước

Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối

Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối
hôm qua

Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản

Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản
27 ngày trước

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019
28 ngày trước

• Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười sáu (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai (1 tháng trước)

• Tập huấn nghiệp vụ về đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa (2 tháng trước)

• Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác thanh niên trong tình hình mới (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với đại diện Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (2 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương nhớ lời di chúc, nguyện sống, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại (2 tháng trước)

• Công bố Quyết định chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối (2 tháng trước)