Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2021

15/12/2021 | 371

Ngày 15/12/2021, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 12 năm 2021. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 12/2021

Hội nghị gồm 2 phần: (I) Kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021; (II) Hội nghị Ban Thường vụ phiên thường kỳ tháng 12/2021.

Trong phần I, trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định, năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận và các văn bản của Trung ương đảm bảo mục đích, yêu cầu, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; các hội nghị toàn quốc về công tác nội chính, văn hóa, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đối ngoại triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hạch thực hiện các nghị quyết đã được chú trọng đến tính khả thi, bám sát quan điểm, mục tiêu trong nghị quyết, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và bảo đảm điều kiện thực hiện, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt còn một số hạn chế như: công tác tuyên truyền tuy đã được chỉ đạo sát sao, song do toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cao độ vào việc phòng, chống dịch Covid-19 nên có nơi việc tuyên truyền chưa phản ánh hết tầm trọng của sự kiện, chưa kịp thời, thiếu sáng tạo, chưa tạo hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi; còn một số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật…

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã thảo luận góp ý kiến và biểu quyết xếp loại tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đồng thời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ kiểm điểm cá nhân năm 2021 và bỏ phiếu đánh giá xếp loại cá nhân năm 2021.

Trong phần II, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo: (1) Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung); (2) Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đảng bộ Khối; (3) Chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2022; (4) Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2022; (5) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; (6) Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Khối; (7) Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (điều chỉnh, bổ sung); (8) Báo cáo đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”; (9) Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối; (10) Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối; (11) Báo cáo và Thông báo kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải; (12) Báo cáo và Thông báo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cơ bản đồng tình với các văn bản trình tại Hội nghị, đồng thời cho ý kiến sâu sắc, phân tích làm rõ, bổ sung các nội dung cần thiết và đề nghị sử dụng văn phong, câu chữ chuẩn xác, chặt chẽ để hoàn thiện nội dung các văn bản dự thảo.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị của các ban, đơn vị, đoàn kiểm tra, giám sát và những ý kiến đóng góp sâu sắc, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và có ý nghĩa thiết thực của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị giao cho các đồng chí Phó Bí thư phụ trách chỉ đạo các ban, đơn vị, đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối tiếp thu, bổ sung các ý kiến góp ý tại Hội nghị của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để hoàn thiện các văn bản dự thảo đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định.

A.H


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2022

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2022
6 ngày trước

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
19 ngày trước

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
1 tháng trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2021

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2021
2 tháng trước

• Quán triệt, triển khai thực hiện một số quy định mới của Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Phát huy truyền thống 73 năm, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh (2 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề năm 2021 (2 tháng trước)

• Quán triệt, triển khai Quy định số 34-QĐ/TW ngày 14/10/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 6 (mở rộng) (3 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt nhân kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 9/2021 (3 tháng trước)

• Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (3 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (4 tháng trước)