Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 02/2018

27/02/2019 | 170

Sáng 27/02/2019, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 02/2019. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ thuộc các Ban của Trung ương Đảng được phân công theo dõi Đảng bộ Khối.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo: Quy định về quy trình bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý tại cơ quan Đảng ủy Khối; Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo cơ quan Đảng ủy Khối thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; Đánh giá, xếp loại các đảng bộ và tập thể ban thường vụ, ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối năm 2018 và một số nội dung công tác khác.

Thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị về nội dung các văn bản dự thảo, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã sôi nổi trao đổi, thảo luận, góp ý bổ sung vào các văn bản trình Ban Thường vụ lần này.

Về dự thảo Quy định về quy trình bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý tại cơ quan Đảng ủy Khối, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã phân tích, làm rõ và bổ sung vào từng phần của dự thảo Quy định theo Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị và Quy chế  số 1033-QC/ĐUK ngày 29/7/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối, như: đối tượng; quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các ban, đơn vị; trình tự ban hành quyết định và hồ sơ bổ nhiệm cán bộ; quy trình bổ nhiệm lại cán bộ; giới thiệu cán bộ để bầu Ủy viên  Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; bổ nhiệm trưởng các ban, đơn vị và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; giới thiệu cán bộ để bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cũng đã thống nhất đề nghị bổ sung thêm nội dung phân cấp quản lý cán bộ và quy trình bổ nhiệm cán bộ cấp phòng tại cơ quan Đảng ủy Khối.

Về dự thảo Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo cơ quan Đảng ủy Khối thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ thống nhất cần đánh giá khái quát, ngắn gọn các nội dung: Về khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý (căn cứ theo Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị); về định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; về tiêu chí xếp loại, thẩm quyền, phương pháp, quy trình và thời hạn đánh giá cán bộ. Trong đó, cần nêu cụ thể tiêu chí đặc thù theo từng nhóm chức danh cán bộ tại cơ quan Đảng ủy Khối và từng chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.

Về đánh giá, xếp loại các đảng bộ và tập thể ban thường vụ, ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối năm 2018, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã tiến hành bỏ phiếu và thống nhất đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc trong năm 2018.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ghi nhận công tác chuẩn bị các văn bản dự thảo của các ban, đơn vị, Tổ Biên tập và những ý kiến đóng góp, trao đổi cụ thể, sâu sắc, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các ban, đơn vị và Tổ Biên tập tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các văn bản dự thảo, nhất là bổ sung các căn cứ để văn bản chặt chẽ, đúng quy định và phù hợp với đặc thù của các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Anh Hoa

 

 

f

Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị
15 giờ trước

Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối

Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối
23 giờ trước

Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản

Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản
27 ngày trước

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019
28 ngày trước

• Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười sáu (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai (1 tháng trước)

• Tập huấn nghiệp vụ về đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa (2 tháng trước)

• Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác thanh niên trong tình hình mới (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với đại diện Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (2 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương nhớ lời di chúc, nguyện sống, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại (2 tháng trước)

• Công bố Quyết định chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối (2 tháng trước)