Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư

28/04/2023 | 377

Chiều ngày 27/4/2023, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các Ủy viên Ban Thường vụ; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các đồng chí: Trần Quốc Phương, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng; Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan cùng các Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Văn phòng Ban cán sự Đảng, Văn phòng Đảng ủy cơ quan.

Theo Báo cáo của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư được trình bày tại Hội nghị, trong quý I năm 2023, Đảng ủy cơ quan phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo các đơn vị cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII, các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế các vùng, địa phương; chủ động tham mưu, nghiên cứu, đề xuất thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là các nội dung liên quan đến công tác xây dựng thể chế, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, một số kết quả nổi bật trong công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị quyết, báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về xây dựng cơ chế, chính sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất chú trọng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Trung ương, Quốc hội Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong những tháng đầu năm 2023, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ, lãnh đạo các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Công tác tổ chức, cán bộ, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ; công tác kiện toàn cấp ủy cùng với sắp xếp, tổ chức các đơn vị theo Nghị định mới về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Bộ được Ban cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo hoạt động công tác Đảng tại các đơn vị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai bài bản, nền nếp, có tác dụng sâu rộng, lan tỏa đối với các tổ chức đảng và các đoàn thể xã hội thuộc Bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng triển khai đồng bộ trong xây dựng Chương trình công tác, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK nhằm thực hiện có hiệu quả cao chủ đề “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục được duy trì và đạt kết quả tốt. Đặc biệt là các hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng xã hội, xây dựng môi trường văn minh, tiến bộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ.

Quy chế làm việc, quy chế phối hợp được ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung các Quy chế trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; tham gia công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Việc triển khai có hiệu quả các Quy chế làm việc đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng vai trò lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan đối với các tổ chức đảng trực thuộc.

Báo cáo cũng đưa ra các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đảng; đề xuất kiến nghị; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nội dung báo cáo; về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với Ban cán sự Đảng Bộ (Quyết định số 253-QĐ/TW ngày 07/8/2009 của Ban Bí thư); về công tác cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng;…

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, đánh giá cao kết quả hoạt động của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua; nghiêm túc trong triển khai các chương trình kế hoạch theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược quan trọng trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê và thực hiện khá toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh nhấn mạnh đến các kết quả tích cực mà Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu đã đạt được, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác Đảng; Các đề xuất kiến nghị của Đảng ủy, Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nêu một số nội dung cần tiếp tục tăng cường hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Thể ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt trong cả công tác chuyên môn, công tác cán bộ, công tác Đảng. Từ kết quả của báo cáo và thực tế cụ thể cho thấy, sự đoàn kết, thống nhất giữa Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Đảng ủy cơ quan trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Công tác cán bộ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư là điểm rất sáng, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Bộ cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, công tác chuyên môn, đặc biệt đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đầu tư công. Cùng với đó là nhiều nhiệm vụ mới, khó nhưng với nỗ lực, tư duy đổi mới, Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh đến vai trò, vị trí quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ đã tham mưu, thực hiện nhiều công việc quan trọng của đất nước và đã đạt được thành tích rất ấn tượng. Đồng thời đề nghị, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua và tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, của Đảng bộ Khối, của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị về phát triển vùng, Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII, XIII; Nghị quyết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức đảng, thống nhất tư tưởng, củng cố niềm tin, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý cũng như chuyên môn góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục quan tâm công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn ý kiến đánh giá, góp ý của Đồng chí Nguyễn Văn Thể và các đồng chí trong Đoàn. Đồng thời nhấn mạnh, đây là cơ hội để lắng nghe những chia sẻ, góp ý để nhận diện những kết quả đạt được, chưa được, rút ra những bài học kinh nghiệm, mô hình hay để nhân rộng trong thời gian tới.

Là cơ quan tham mưu tổng hợp mang tính chiến lược quan trọng, thời gian qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ để huy động, phân bổ, quản lý nguồn lực; xây dựng các cơ chế chính sách, mô hình kinh tế mới để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn được Đảng và Nhà nước giao và được đánh giá cao là nhờ sự phối hợp hiệu quả dựa trên phương châm đoàn kết, tôn trọng, chân thành, trách nhiệm, nhất quán giữa Ban cán sự, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ trong công tác chuyên môn cũng như công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng cho biết, công tác tổ chức cán bộ, tư tưởng đặc biệt được quan tâm để kịp thời động viên, khơi dậy tình yêu dân tộc, con người, chia sẻ cùng nhau, lan tỏa sự tử tế. Đây cũng chính là văn hóa của “Bộ Kế hoạch và Đầu tư”. Trong suốt nhiều năm qua, Bộ đã có nhiều hoạt động chương trình, bảo trợ cho 8 nhóm yếu thế; tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện xuất phát từ tâm, từ tấm lòng chân thành, từ sự tử tế của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ; tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa tình yêu đất nước, con người Việt Nam, truyền cảm hứng, động lực cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bộ cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, đặc biệt đã chuyển đổi số toàn diện trong công tác đầu tư công. Bộ đã thực hiện đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hằng năm. Việc này giúp tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý đầu tư công của Bộ cũng như ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng cũng đã chia sẻ một số bài học kinh nghiệm như bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của cấp trên để tổ chức triển khai hiệu quả từ quán triệt đến xây dựng chương trình hành động; đi đầu trong đổi mới, cải cách, phương pháp lãnh đạo; thường xuyên tổng kết đánh giá trong công tác phối hợp, đề cao tính tự chủ động, sáng tạo hiệu quả; lựa chọn vấn đề trọng tâm trọng điểm để tập trung lãnh đạo; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; công tác cán bộ được quan tâm, chú trọng; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu; công tâm khách quan dân chủ trong công tác cán bộ; tổ chức các hoạt động xã hội, các chương trình; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ.

Tiếp nối truyền thống 77 năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nỗ lực, đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Để góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - đồng chí Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh./.

 


Các bài viết khác

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối
2 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023
4 ngày trước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước
16 ngày trước

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
16 ngày trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 4/2023 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 (mở rộng) (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc Lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 3/2023 (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (2 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, công tác quy hoạch cấp ủy và triển khai một số văn bản mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 (2 tháng trước)