Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 9 (mở rộng)

06/07/2022 | 608

Sáng ngày 06/7/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban xây dựng Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các các đảng ủy trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản gồm: (1) Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Khối; (2) Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Khối và góp ý vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và công tác chuyên môn của các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối.

 

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phân tích cho ý kiến sâu sắc vào các nội dung chương trình Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối trình bày Tờ trình số 63-TTr/ĐUK ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Khối.

Dự thảo Báo cáo nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương tập trung thực hiện và chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022).

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối thành nghị quyết chuyên đề; tổ chức sơ kết, đánh giá 01 nghị quyết của Ban Thường vụ, 03 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII và ban hành kịp thời các kết luận về tiếp tục thực hiện nghị quyết. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung); Nghị quyết về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 của Đảng ủy Khối và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo khác. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai nhiệm vụ năm 2022 với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục đích, yêu cầu.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản mới của Đảng, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát; đảm bảo an sinh xã hội; phòng, chống, khống chế dịch bệnh Covid-19, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, nhất là công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối; hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trong Đảng bộ Khối. Sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối theo đúng kế hoạch. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho một số hộ nghèo tại ba miền Bắc, Trung, Nam và “Chương trình kết nối các đảng bộ trong Khối các cơ quan Trung ương với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững”.

 

 

Đ/c Trà

Ảnh: Đại biểu thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị

 

Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng so với cùng kỳ năm 2021, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả giám sát, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh; việc giải quyết tố cáo, khiếu nại kịp thời. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, khách quan. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra được quan tâm. Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, không để khuyết điểm phát sinh thành vi phạm, đồng thời, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

 

TC

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu đã cơ bản đồng tình, thống nhất với các văn bản dự thảo; đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời các đại biểu đề xuất, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong 6 tháng cuối năm 2022.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương các đảng ủy trực thuộc đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là các tác động do dịch, bệnh Covid-19 gây ra để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình đã đề ra và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận các nội dung của Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Chấp hành ủy quyền cho Ban Thường vụ chỉ đạo Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện các dự thảo Báo cáo và ban hành để tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2022 và đề nghị các đảng ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
9 ngày trước

Hội nghị trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối

Hội nghị trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối
11 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022
25 ngày trước

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 7/2022 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 6/2022 (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2022 (3 tháng trước)

• Họp báo về Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (4 tháng trước)

• Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối (5 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8 (mở rộng) (5 tháng trước)

• Phát biểu của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại Chương trình Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Diễn văn Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022) (5 tháng trước)