Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8 (mở rộng)

14/04/2022 | 1076

Sáng ngày 14/4/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (mở rộng) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Lại Xuân Lâm, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban xây dựng Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các các đảng ủy trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung  ương Đảng, Bí thư Đảng ủy  Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phân tích, thảo luận, cho ý kiến sâu sắc vào các nội dung chương trình Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối trình bày Tờ trình về dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2022 của Đảng bộ Khối. Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên  giáo Đảng ủy Khối trình bày Tờ trình về dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về “Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; dự thảo Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK; Tờ trình về dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”; dự thảo Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK. Đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng  Ban Dân vận Đảng ủy Khối trình bày Tờ trình về dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”; dự thảo Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình mới”.

Ảnh: Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của Đảng bộ Khối nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp: dịch bệnh, lạm phát, tình hình chiến sự ở Ukcraine… Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ngay từ đầu năm 2022. Trọng tâm là triển khai nội dung các hoạt động và phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối; tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức hội thảo, tọa đàm, triển khai hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ xây dựng 150 căn nhà tình nghĩa.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch Covid-19. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; các hoạt động sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh; đảm bảo an sinh xã hội...

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, nhất là việc hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên theo hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối; hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trong Đảng bộ Khối; bổ sung, kiện toàn kịp thời nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và một số văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ năm 2022 đảm bảo mục đích, yêu cầu, kịp thời, hiệu quả. Sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối theo đúng kế hoạch. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho một số hộ nghèo tại ba miền Bắc, Trung, Nam và “Chương trình kết nối các đảng bộ trong Khối các cơ quan Trung ương với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững”. Tổ chức Tọa đàm khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”…
Tuy nhiên, dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của Đảng bộ Khối cũng nêu rõ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị còn có mặt hạn chế; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức đảng chưa đảm bảo. Công tác chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của một số tập thể cấp ủy chưa toàn diện…
Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022, Đảng ủy Khối tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa, thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII, trọng tâm là 06 nội dung phương hướng, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 03 nhiệm vụ trọng tâm và 03 giải pháp đột phá trong phương hướng công tác xây dựng Đảng. Tích cực chủ động, phối hợp nâng cao chất lượng nghiên cứu, thẩm định, xây dựng đề án, báo cáo trình Hội nghị Trung ương 5 theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các đề án Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo mục đích, yêu cầu, đúng tiến độ. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Ảnh: Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu đã cơ bản đồng tình, thống nhất với các văn bản dự thảo; đồng thời trao đổi, thảo luận, góp ý bổ sung nội dung dự thảo các báo cáo và đề xuất một số giải pháp thiết thực để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới đạt hiệu quả cao.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bỏ phiếu biểu quyết,  báo cáo, trình Trung ương quyết định để đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban thanh niên Công nhân và Đô thị, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đoàn Khối thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 do vị trí, nhiệm vụ công tác mới không còn phù hợp với cơ cấu Đề án nhân sự được Trung ương phê duyệt với kết quả 100% đại biểu dự họp đồng ý.

Cũng tại Hội nghị, 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối dự họp đã tán thành, thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thống nhất thông qua các văn bản dự thảo tại Hội nghị và giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ các ý kiến góp ý, thảo luận để chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối yêu cầu các cấp ủy trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và các nội dung đã được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần này.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đi sâu phân tích làm rõ các vấn đề, các nội dung của Hội nghị.

Đánh giá kết quả đạt được trong quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 của Đảng bộ Khối, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương các đảng ủy trực thuộc đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình đã đề ra; các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc, các cơ quan báo chí của Trung ương như Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân… đã phối hợp tổ chức các hoạt động, xây dựng các bài viết, phóng sự tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối tạo sức lan tỏa lớn trong toàn Đảng.  Đồng chí đề nghị toàn thể các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phát huy, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ quý II năm 2022 đã đề ra.

A.H


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
9 ngày trước

Hội nghị trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối

Hội nghị trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối
11 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022
25 ngày trước

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 7/2022 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 9 (mở rộng) (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 6/2022 (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2022 (3 tháng trước)

• Họp báo về Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (4 tháng trước)

• Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối (5 tháng trước)

• Phát biểu của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại Chương trình Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Diễn văn Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022) (5 tháng trước)