Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21

09/07/2020 | 438

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, chiều ngày 09/7/2020, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tổ chức Hội nghị lần thứ 21 (mở rộng). Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban xây dựng Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối; các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.


Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Theo chương trình làm việc, Hội nghị lần này Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổ chức 2 phiên họp. Phiên thứ nhất: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối mở rộng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo: Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Khối; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; Chương trình Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và các văn bản khác phục vụ Đại hội. Phiên thứ hai: Hội nghị Ban Chành Đảng bộ Khối cho ý kiến vào các văn bản dự thảo: Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa 12, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phân tích cho ý kiến sâu sắc vào các nội dung của Hội nghị, đồng thời, đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ Khối nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sớm xây dựng, ban hành chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Đảng ủy Khối và các đảng ủy thực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát; đảm bảo an sinh xã hội; phòng, chống, khống chế dịch bệnh Covid-19; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng.

Tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Trung ương và kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Đến nay cơ bản hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc; chi bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối đã, đang tổ chức đại hội theo Kế hoạch. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ. Xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy; chú trọng thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội; định hướng công tác tư tưởng; đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước việc chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế: một số cấp ủy trực thuộc chậm xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Thời gian tiến hành đại hội của một số chi bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở chưa đảm bảo theo Kế hoạch số 155-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng có nơi hiệu quả chưa cao.

Ảnh: Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 6 tháng đầu năm 2020 chỉ rõ: công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Khối góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cơ quan, bộ ngành trong toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện. Phương pháp, hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát được đổi mới. Sau kiểm tra, giám sát đều thông báo kết luận, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng và yêu cầu khắc phục, sửa chữa kịp thời. Nhận thức của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát từng bước có chuyển biến tích cực…

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020 còn một số hạn chế như: một số cấp ủy triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn chậm so với chương trình, kế hoạch. Việc đôn đốc kiểm tra, giám sát các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc chưa được thường xuyên, có việc còn chậm. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn yếu, chưa chủ động nắm tình hình để phát hiện, xác định kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giám sát chuyên đề còn ít, công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình ở một số cấp ủy chưa kịp thời, chưa sâu sát nên chưa có tác dụng phòng ngừa khuyết điểm vi phạm…

Ảnh: Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào nội dung các dự thảo báo cáo và các văn kiện, tài liệu phục vụ Đại hội XIII của Đảng bộ Khối… Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã thảo luận, phân tích làm rõ và đề xuất một số giải pháp cụ thể vào các văn bản dự thảo: Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đi sâu phân tích làm rõ các vấn đề, các nội dung của Hội nghị. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Chấp hành giao cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban, đơn vị, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng bộ Khối tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện các nội dung văn bản theo quy định.

Anh Hoa


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2020
2 ngày trước

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2020

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2020
5 ngày trước

Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ

Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ
6 ngày trước

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
11 ngày trước

• Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với đồng chí Phạm Quang Thao, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối (14 ngày trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2020 (14 ngày trước)

• THƯ CẢM ƠN (20 ngày trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hỗ trợ đồng bào thiệt hại do bão, lũ ở Phú Yên (22 ngày trước)

• Công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về việc nghỉ hưu của đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa XII (27 ngày trước)

• Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo công dâng Bác và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn (1 tháng trước)

• Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 24 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 10/2020 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt (1 tháng trước)