Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11

11/04/2018 | 1225

Sáng ngày 11/4/2018, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng). Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban xây dựng Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối; các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11 gồm có 2 nội dung: Một là, cho ý kiến vào Đề án và thực hiện quy trình bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Hai là, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2018 của Đảng bộ Khối và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến để thực hiện tốt việc bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và hoàn thiện các báo cáo, văn bản có chất lượng tốt nhất.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe và thảo luận Đề án kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Theo Đề án nhân sự tại Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối có 55 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm hoạt động và vì nhiều lý do, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối có sự thay đổi. Vì vậy, để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành và phù hợp với cơ cấu theo Đề án nhân sự đã được Đại hội XII của Đảng bộ Khối thông qua, Hội nghị sẽ tiến hành bổ sung, kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành. Qua các bước thực hiện quy trình và hồ sơ nhân sự cụ thể, Hội nghị đã đồng ý với số phiếu tín nhiệm cao giới thiệu bổ sung, kiện toàn 06 đồng chí để Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Góp ý kiến vào Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2018, các đại biểu tham dự Hội nghị đều đồng tình với đánh giá về bối cảnh tình hình tác động đến việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo các lĩnh vực công tác và kết quả công tác xây dựng Đảng trong quý I năm 2018. Quý I năm 2018, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành chương trình làm việc năm 2018 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Khối để tập trung chỉ đạo. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và bình xét khen thưởng năm 2017; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ thời gian theo quy định. Đảng uỷ Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu; phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ; tập trung công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghiên cứu, trao đổi và sôi nổi góp ý kiến, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho phù hợp với tình hình mới; mô hình tổ chức, sắp xếp bộ máy cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối và làm rõ mô hình tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối về bộ máy, cơ chế, phương thức hoạt động; việc tổ chức văn phòng đảng - đoàn thể thuộc các đảng bộ cấp trên cơ sở và văn phòng cấp ủy của đảng ủy trực thuộc; làm rõ mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối với các tổ chức đảng và cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương các đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các dự thảo văn bản trình Hội nghị. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghiên cứu tiếp thu, bổ sung các ý kiến phát biểu để hoàn thiện các dự thảo văn bản trước khi ban hành và tổ chức thực hiện.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các đảng ủy tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng các cơ quan Trung ương liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy Khối. Tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 03 trọng tâm công tác: (1) Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. (2) Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948-07/11/2018).

Trong quý II năm 2018, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Chương trình hành động số 14-CTr/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị tổ chức hội thảo khoa học để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phù hợp với tình hình mới. Lãnh đạo, chỉ đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tổ chức thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối một cách thiết thực, hiệu quả.

Về các ý kiến phát biểu và đề xuất, kiến nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã tiếp thu, đồng thời phân tích, làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu tham gia ý kiến và đề nghị Ban Chấp hành giao cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tiếp thu, hoàn thiện các văn bản theo quy định.

Anh Hoa

f

Các bài viết khác

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019
12 ngày trước

"Dân chủ - đoàn kết - trí tuệ - đổi mới và phát triển"
20 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân 2019

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân 2019
29 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí
29 ngày trước

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Bài phát biểu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 15 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười lăm, nhiệm kỳ 2015-2020 (1 tháng trước)

• Phát huy truyền thống 70 năm, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vững bước trên con đường đổi mới (1 tháng trước)

• Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng (1 tháng trước)

• Hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2018 (2 tháng trước)

• Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 2018) (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 10 năm 2018 (3 tháng trước)