Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười lăm, nhiệm kỳ 2015-2020

16/01/2019 | 255

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Chương trình công tác năm 2018, sáng ngày 16/01/2019, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười lăm (mở rộng).

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Mỹ Hạnh

Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban xây dựng Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối; các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Khối; Báo cáo tình hình hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2019; Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và một số nhiệm vụ về công tác cán bộ.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Mỹ Hạnh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối gợi mở một số nội dung và nhiệm vụ của Hội nghị, đề nghị các đồng chí dự Hội nghị thảo luận, xem xét, quyết định.

Về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Khối, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu kỹ để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác năm 2018. Tập trung phân tích, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Từ đó, xác định mục tiêu tổng quát, dự kiến các nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng nhất và các giải pháp có tính đột phá, khả thi cao, bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và của cả nhiệm kỳ.

Về Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, đi sâu phân tích những khuyết điểm, hạn chế để đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Về các báo cáo tình hình hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương từ sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng chi bộ; Nghị quyết công tác năm 2019 và Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và các đại biểu cho ý kiến trực tiếp vào văn bản, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và ban hành theo quy định.

Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày Báo cáo tại Hội nghị. Ảnh Mỹ Hạnh

Năm 2018, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2018, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Khối để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương năm 2018, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực của nền kinh tế; ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước; lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm nguyên tắc của Đảng trong mọi hoạt động và từng bước đưa hoạt động của cấp ủy đi vào nền nếp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 khóa XII được Đảng ủy Khối và các cấp ủy triển khai đúng kế hoạch. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo, có kế hoạch và lộ trình thực hiện những nhiệm vụ cần giải quyết ngay, nhiệm vụ thường xuyên. Qua quá trình thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị bước đầu đã tạo được tác động tích cực, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Trung ương về rà soát, sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến, đã tích cực, chủ động hơn, bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng. Công tác dân vận được tăng cường; sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương kịp thời. Tập trung lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã biểu quyết thống nhất việc cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đối với đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công việc mới do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đảm bảo theo Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị. Kết quả, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đều có đa số phiếu tín nhiệm ở mức tín nhiệm cao.

Đại  biểu thảo luận tại Hội nghị. Ảnh Mỹ Hạnh

Thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị cơ bản đồng tình, nhất trí và bổ sung vào nội dung các báo cáo, đồng thời thẳng thắn góp ý kiến chỉ ra những kết quả, hạn chế, khuyết điểm và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác của Đảng bộ Khối đã đạt được trong năm 2018. Đồng tình với những nội dung nêu trong báo cáo và các ý kiến đã phát biểu, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, khối lượng công việc sắp tới đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương rất lớn, nhất là việc tích cực, chủ động tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình để tập trung tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là chính trị hiện nay.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng ủy Khối, các cấp ủy trực thuộc phải làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng. Trong sinh hoạt đảng cần phải coi trọng công tác sinh hoạt tư tưởng, quản lý đảng viên về mặt đạo đức, lối sống; thẳng thắn tự phê bình và phê bình để góp ý nhau cùng tiến bộ; chấp hành nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ theo quy định. Bên cạnh đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên đánh giá sâu tình hình tư tưởng và sát với từng đối tượng để có phương pháp, cách giáo dục, rèn luyện, quản lý cho phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là rất cần thiết nhằm tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị ở Trung ương. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, thời gian qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã triển khai nhiệm vụ này và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, vẫn còn tình trạng Đảng ủy Khối và một số cấp ủy trực thuộc phối hợp thực hiện chủ trương về tinh giản bộ máy, biên chế còn chậm và chưa hiệu quả. Đồng chí đề nghị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc cần triển khai có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế quyết liệt và đồng bộ hơn nữa.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường sự phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên; coi công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng; đưa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đi vào nền nếp, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Các cấp ủy đảng quan tâm đến việc xây dựng cơ chế để khuyến khích việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp văn hóa; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong Khối các cơ quan Trung ương.

Năm 2019 là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng ủy Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chuẩn bị các nội dung phục vụ đại hội.

Tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng ủy Khối và các cơ quan liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ để tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương hy vọng và tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối có thêm khí thế mới, quyết tâm mới, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Mỹ Hạnh

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Về các kiến nghị, đề xuất của các đảng ủy trực thuộc và các đại biểu, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổng hợp để đưa vào chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để triển khai thực hiện ngay trong năm 2019, những vấn đề ngoài thẩm quyền, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban đảng Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Anh Hoa

 


Các bài viết khác

Họp báo về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Họp báo về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”
10 ngày trước

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
13 ngày trước

Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị
21 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2015-2020
23 ngày trước

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ Khối (29 ngày trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019 (1 tháng trước)

• Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)