Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bốn, nhiệm kỳ 2015-2020

10/10/2018 | 293

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, sáng ngày 10/10/2018, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười bốn (mở rộng). Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban xây dựng Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối; các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ Khối; Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; dự thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ Khối giai đoạn 1948-2018 và công tác tổ chức cán bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối gợi mở một số nội dung và nhiệm vụ của Hội nghị, đề nghị các đồng chí dự Hội nghị thảo luận, xem xét, quyết định.

Về Báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ Khối, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và thế giới có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có không ít những khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác 9 tháng, nhất là 03 trọng tâm công tác lớn đã được xác định. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế đã được thẳng thắn chỉ ra trong dự thảo báo cáo: như việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn chậm và lúng túng; việc thực hiện kết thúc hoạt động một số đảng ủy, cơ quan đã tác động đến tư tưởng của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối các cơ quan Trung ương; đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát chưa kịp thời; chế độ sinh hoạt cấp ủy, nhất là sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề một số nơi chưa bảo đảm theo quy định; công tác phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị hiệu quả chưa cao.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu kỹ để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện công tác 9 tháng và nhiệm vụ đến hết năm 2018. Tập trung phân tích, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Từ đó, xác định mục tiêu tổng quát, dự kiến các nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng nhất và các giải pháp có tính đột phá, khả thi cao, bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018 và các năm tiếp theo.

Về Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời dự báo tình hình gian tới; từ đó đề xuất các giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí đại biểu nghiên cứu, thảo luận thật kỹ, toàn diện các vấn đề để thống nhất nhận định, đánh giá về những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Về cuốn Lịch sử Đảng bộ Khối giai đoạn 1948 - 2018, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ quá trình chỉ đạo, sưu tầm tư liệu, xây dựng và biên soạn bổ sung cuốn sách và đề nghị các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các đại biểu dự Hội nghị cho ý kiến để hoàn thiện và ban hành cuốn sách.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định số 847-QĐNS/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 03 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm: (1) Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; (2) Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ; (3) Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Công bố Quyết định số 848-QĐNS/TW ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 -2020 đối với đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối. Thường trực đã tiến hành phân công nhiệm vụ như sau: (1) Đồng chí đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, là thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối. Chịu trách nhiệm cao nhất trước Trung ương về hoạt động của Đảng bộ; phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan; (2) Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, công tác văn phòng… và là Chủ tịch một số hội đồng; (3) Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, công tác bồi dưỡng chính trị; (4) Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phụ trách công tác tuyên giáo, công tác dân vận và chỉ đạo hoạt động của Đoàn Thanh niên Khối. 

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị cơ bản đồng tình, nhất trí với các dự thảo Báo cáo. Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng cho các văn bản trình Hội nghị. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí đại biểu dự Hội nghị giao lại cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nghiên cứu tiếp thu, bổ sung các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và những ý kiến góp ý trực tiếp vào văn bản để hoàn thiện các dự thảo văn bản trước khi ban hành và tổ chức thực hiện.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2018. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng các cơ quan Trung ương liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy Khối. Tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 03 trọng tâm công tác: (1) Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. (2) Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối.

Anh Hoa

 

 

f

Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị
2 ngày trước

Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối

Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối
2 ngày trước

Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản

Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản
29 ngày trước

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019
1 tháng trước

• Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười sáu (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai (2 tháng trước)

• Tập huấn nghiệp vụ về đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa (2 tháng trước)

• Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác thanh niên trong tình hình mới (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với đại diện Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ (2 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương nhớ lời di chúc, nguyện sống, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại (2 tháng trước)

• Công bố Quyết định chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối (2 tháng trước)