Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 18

15/10/2019 | 6325

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa và Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, sáng ngày 15/10/2019, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng). Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự và chủ trì Hội nghị. 

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ thuộc các ban xây dựng Đảng Trung ương được phân công theo dõi Đảng bộ Khối; các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo với Ban Chấp hành và các đại biểu về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông báo Quyết định lập các Tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông báo Quyết định về việc lập các tổ giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung văn bản dự thảo: Báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Khối; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XI về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng” (giai đoạn 2012 - 2018) và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và cho ý kiến sâu sắc vào các báo cáo và các nội dung của Hội nghị, đồng thời tiếp tục đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ Khối trong 3 tháng còn lại của năm 2019 và cho những năm tiếp theo.

Dự thảo Báo cáo Báo cáo kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Khối cho biết, 9 tháng năm 2019, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành chương trình làm việc năm 2019 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Khối để tập trung chỉ đạo.

Đảng uỷ Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2019; tham mưu tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín, hiệu quả hợp tác quốc tế của đất nước.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu; phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế đó là: (1) Việc tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số số 35-CT/TW của Bộ Chính trị còn chậm; (2) Việc tham mưu, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổ chức và bộ máy ở một số đơn vị chưa đảm bảo; (3) Một số cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy các cấp chưa quan tâm đúng mức để tập trung đổi mới và lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng bộ Khối; (4) Công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng có nơi hiệu quả chưa cao.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng (2012-2018) khẳng định, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, nhận thức về công tác chính trị tư tưởng trong các cấp ủy và cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ về công tác tư tưởng được khẳng định; chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt tư tưởng ở chi bộ được nâng lên. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đảng ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác chính trị tư tưởng đã thể hiện trách nhiệm cao của các cơ quan lãnh đạo, góp phần rất quan trọng vào việc giữ gìn sự ổn định trong nội bộ mỗi cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, công tác đảng nói chung, công tác chính trị tư tưởng nói riêng ở một số cấp ủy đảng vẫncòn hạn chế; vẫn có biểu hiện coi nhẹ công tác đảng hơn công tác chuyên môn.Vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy chưa được phát huy, còn thụ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát. Sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng giữa đảng ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo trong một số cơ quan, đơn vị thiếu chủ động, chưa tạo được sự đồng bộ. Ban tuyên giáo và hệ thống tuyên giáo ở một số cấp ủy, nhất là ở các hội nghề nghiệp thiếu chủ động trong việc tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, để thực hiện nhiệm vụ công tác còn lại của 3 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo, các cấp ủy cần chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 11 khóa XII. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy ngay sau Hội nghị này cần tập trung xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng dự thảo các văn kiện; các tiểu ban, tổ giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo đại hội đảng các cấp trực thuộc Đảng ủy Khối trên cơ sở nhiệm vụ được nêu trong Quyết định yêu cầu các đồng chí triển khai thực hiện theo lộ trình; xây dựng phương án nhân sự và các điều kiện chuẩn bị đại hội bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp.

Anh Hoa

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21
hôm qua

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ  mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
2 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
8 ngày trước

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
9 ngày trước

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (10 ngày trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (20 ngày trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (22 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (24 ngày trước)

• Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (2 tháng trước)