Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2016

19/01/2017 | 816

Ngày 17/01/2017, Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành họp tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tiến sĩ Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Đảng ủy Khối, năm 2016, Hội đồng đã tập trung chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đẩy mạnh các hoạt động ở cơ sở,... Trong năm, Hội đồng đã chỉ đạo, đánh giá, kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng, tiến độ 03 đề tài, đề án cấp bộ (1) “Phát huy dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; (2) “Xây dựng và phát triển văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị ở Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng”; (3) “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa đảng ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng ở các cơ quan Trung ương”. Tham gia đóng góp ý kiến thiết thực vào chương trình công tác, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; tích cực tham gia các hoạt động khoa học đóng góp vào hoạt động của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Hội đồng cũng đã kịp thời kiện toàn, xây dựng quy chế làm việc, xác định nội dung công tác từng năm.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Hội đồng xác định tiếp tục tập trung nghiên cứu, chỉ đạo, tham mưu, tư vấn và việc thực hiện các đề tài, đề án khoa học nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương ban hành trong năm 2017; thực hiện 4 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối đề ra; tăng cường nghiên cứu và có giải pháp hiệu quả để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng; tăng cường các hội thảo, tọa đàm khoa học về những vấn đề mới, những nhiệm vụ cụ thể của công tác xây dựng Đảng; triển khai một số chuyên đề nghiên cứu độc lập; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong Đảng bộ Khối…

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu, kịp thời tư vấn cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối những chủ trương, biện pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; có những đóng góp khoa học với hàm lượng trí tuệ cao vào các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, góp phần vào việc giải quyết tốt những vấn đề về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; bám sát Chương trình công tác của Hội đồng trong năm 2017 để nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, tư vấn trong toàn Đảng bộ.

Phạm Anh Thiện


Các bài viết khác

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ

Một số vấn đề về cải cách thể chế hành chính và chế độ công vụ
11 tháng trước

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay

Xây dựng và phát triển văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương hiện nay
1 năm trước

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới
1 năm trước

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng
1 năm trước

• Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay (1 năm trước)

• Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết hoạt động thực tiễn góp phần vào công tác xây dựng Đảng (2 năm trước)

• Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (2 năm trước)

• Vai trò của công tác tư tưởng trong tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam hiện nay (2 năm trước)

• Tinh thần “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (2 năm trước)

• Kế thừa những giá trị Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới (2 năm trước)

• Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam (3 năm trước)

• Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 - 7-4-2017) : Bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn (3 năm trước)

• Tọa đàm khoa học về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. (3 năm trước)

• Di huấn chính trị của đồng chí Trường Chinh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam” (3 năm trước)