Góp ý dự thảo Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương

29/09/2018 | 52

Sáng 28-9-2018, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương. Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương; lãnh đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương; đồng chí Trợ lý Trưởng Ban và lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Phan Thăng An, Vụ trưởng Vụ Địa phương II (BTCTW) trình bày dự thảo Tờ trình về việc ban hành "Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương".

Thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì nghiên cứu xây dựng “Quy chế làm việc (mẫu) của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương”. Qua nghiên cứu, khảo sát cho thấy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng đã chủ động ban hành quy chế làm việc và kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm đúng quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn khác của Trung ương. Thực hiện quy chế làm việc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng sự phối hợp với đảng ủy cơ quan và các tổ chức liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng ban hành quy chế làm việc của các đảng đoàn, ban cán sự đảng còn thiếu sự thống nhất, đồng bộ; một số nội dung chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và chậm được bổ sung, sửa đổi cho sát với tình hình thực tiễn nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Việc cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương của một số đảng đoàn, ban cán sự đảng chưa kịp thời; quá trình tổ chức thực hiện chưa nghiêm; sự phối hợp giữa một số đảng đoàn, ban cán sự đảng với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có lúc, có việc thiếu chặt chẽ. Việc xác định thẩm quyền, trách nhiệm và mối quan hệ công tác của một số đảng đoàn, ban cán sự đảng với đảng ủy cơ quan, tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu còn thiếu cụ thể, chưa rõ ràng…

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, việc xây dựng và ban hành “Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương” là nhiệm vụ cần thiết nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương. Dự thảo Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương đã được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bám sát chức năng, nhiệm vụ của các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương. Các đại biểu cũng trao đổi, góp ý một số ý kiến về nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng đoàn, ban cán sự đảng; trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên đảng đoàn, ban cán sự đảng; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của đảng đoàn, ban cán sự đảng; mối quan hệ công tác giữa đảng đoàn, ban cán sự đảng với thủ trưởng, người đứng đầu, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; mối quan hệ công tác với đảng ủy cơ quan, các ban đảng Trung ương, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Ban (ảnh trên), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến phong phú, đa dạng, sát thực tiễn. Tổ biên tập xây dựng dự thảo “Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương” cần tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các đại biểu, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình xin ý kiến Ban Bí thư.

Thảo Nguyên

 

 

f

Các bài viết khác

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý năm 2018

Khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý năm 2018
hôm qua

Những nội dung mới trong Hướng dẫn số 01

Những nội dung mới trong Hướng dẫn số 01 "Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng"
8 ngày trước

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH
8 ngày trước

Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05-CT/TW để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với Chỉ thị 05-CT/TW để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
9 ngày trước

• Góp ý dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ (9 ngày trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề quý IV-2018 “Quan hệ đối ngoại của Đảng góp phần quan trọng vào tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ song phương” (10 ngày trước)

• Thông báo Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (12 ngày trước)

• Hội nghị Trung ương 8 hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra (13 ngày trước)

• Các mục tiêu An sinh xã hội đã được thực hiện tốt (16 ngày trước)

• Khai mạc Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (18 ngày trước)

• Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng (20 ngày trước)

• Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giải đáp nhiều vấn đề về chính sách BHXH, tiền lương (22 ngày trước)

• Hội thảo khoa học “Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương” (28 ngày trước)

• Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chính thức giữ chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019 (29 ngày trước)