Giới thiệu tác phẩm “Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay”

05/04/2017 | 506

Trang tin điện tử của Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu tác phẩm “Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay”. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2016.

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, hoàn thành giải phóng dân tộc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nguyên lý cơ bản nhất của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nguyên lý ấy là nền tảng của Cương lĩnh chính trị, là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua.

Để góp phần luận giải và làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay của GS. Nguyễn Đức Bình. Cuốn sách này đề cập đến nhiều nội dung cơ bản của con đường cách mạng Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Thông tin - Tự liệu, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Phòng 706, tầng 7, nhà B, 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 080.45261.


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa IX năm 2018

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa IX năm 2018
9 ngày trước

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa VIII năm 2018

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa VIII năm 2018
1 tháng trước

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2018

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2018
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII năm 2018

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII năm 2018
1 tháng trước

• Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa VI năm 2018 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2018 (2 tháng trước)

• Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2018 (3 tháng trước)

• Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa IV năm 2018 (3 tháng trước)

• Giới thiệu cuốn sách chuyên khảo “Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” (4 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2018 (4 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III/2018 (4 tháng trước)

• Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2018 (4 tháng trước)

• Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2018 (5 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 1 năm 2018 (5 tháng trước)