Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9-2018

05/09/2018 | 494

Sáng 4-9-2018, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Trong tháng 8-2018, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là:

Tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã mạnh dạn phê duyệt các đề án thí điểm hợp nhất cơ quan đảng với cơ quan nhà nước, đề án hợp nhất tổ chức đảng, cơ quan tham mưu, chuyên môn cấp tỉnh, các phương án sắp xếp tổ chức, cán bộ; tham mưu, đề xuất cấp ủy điều chỉnh một số đề án trong Kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết để thực hiện cho phù hợp với yêu cầu của Kết luận số 34-KL/TW, ngày 7-8-2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong các ngày từ 15 đến 24-8-2018, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì tổ chức 10 hội nghị lấy ý kiến của đại diện thường trực cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo ban (vụ) tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, cơ quan đảng, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương. Các ý kiến góp ý tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về một số nội dung để rút kinh nghiệm cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, rà soát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong tháng, ban tổ chức cấp ủy các cấp chủ động tham mưu cấp ủy triển khai kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác tổ chức xây dựng đảng tại các cấp ủy trực thuộc. Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 148-KH/BTCTW ngày 18-5-2018 về kiểm tra chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 tại 3 địa phương, đơn vị, hoàn thành công tác kiểm tra tại 13/15 đơn vị theo Kế hoạch đề ra.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động phối hợp, trao đổi, giải đáp, tháo gỡ các vấn đề địa phương còn vướng mắc trong quá trình thực hiện liên quan đến việc sắp xếp tổ chức của các đơn vị có ảnh hưởng đến việc triển khai đề án vị trí việc làm. Tiếp tục tham mưu bổ sung, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu bầu cử đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy các cấp quản lý. Thực hiện công tác nhân sự thường xuyên đối với 51 trường hợp cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Tiếp tục phối hợp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ công tác rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo phân cấp tại Quy định 105-QĐ/TW; phê duyệt quy hoạch đối với các địa phương, đơn vị trên cả nước.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp tích cực tham mưu cấp ủy thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, đào tạo tại chỗ, tăng cường hình thức đào tạo ngắn hạn, trung hạn trong và ngoài nước; quan tâm mở các lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn được quy hoạch. Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu, phối hợp tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với 184 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XII); tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 50 đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng, triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 trong toàn hệ thống chính trị; trao đổi thống nhất về phương pháp, nội dung và đề tài để phóng viên các cơ quan báo chí địa phương nghiêm túc thực hiện. Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động phối hợp chuẩn bị tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí ở Trung ương và một số địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, trao đổi, cung cấp thông tin về cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả của các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 và Trung ương 7 (khóa XII) trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong tháng 9-2018, toàn Ngành tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục  tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.  

2. Khẩn trương triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao bảo đảm chất lượng và tiến độ.

3. Chủ động tham mưu cấp ủy các cấp thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng đảng đã ban hành. Đồng thời, hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ theo các chương trình, kế hoạch đề ra.

4. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Kết luận số 34-KL/TW, ngày 7-8-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW. Triển khai Quy định 04-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy gắn với bố trí đội ngũ cán bộ. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối bên trong; giảm cấp phó, giảm số người phục vụ. Phối hợp bố trí, sắp xếp cán bộ thuộc 3 Ban Chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

5. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện nghiêm túc các Quyết định số 2474-QĐ/BTCTW, Quyết định số 2475-QĐ/BTCTW liên quan đến vị trí việc làm của Ngành. Triển khai Đề án xây dựng và ban hành danh mục vị trí việc làm; bản mô tả vị trí việc làm của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

6. Rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm chuẩn bị cho công tác nhân sự nhiệm kỳ tới. Tiếp tục làm tốt công tác nhân sự thường xuyên; hoàn thành việc rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ diện Trung ương, diện ban thường vụ quản lý. 

7. Hoàn thiện “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Hướng dẫn thực hiện Quy định 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị. Tham mưu xây dựng Chỉ thị mới về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội, đồng thời triển khai tổng kết, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Xây dựng Quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

8. Tiếp tục hoàn thiện Đề án Chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; phối hợp xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 52-HD/BTCTW ngày 2-12-2005 của Ban Tổ chức Trung ương về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương.

9. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, nhất là triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Hoàn thiện đề cương đề án tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước. Báo cáo về tình hình cử cán bộ tham quan, học tập thực tế tại nước ngoài trong thời gian qua.

10. Tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung hoàn thiện Hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm.  

11. Tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi nội bộ chưa thống nhất, có biểu hiện mất đoàn kết, để kịp thời có biện pháp xử lý. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy định. Hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28-2-2018 “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” của Bộ Chính trị (khóa XII). 

12. Chủ động, tích cực triển khai hiệu quả Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ 3 - năm 2018 với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác xây dựng Đảng. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 8 vừa qua. Trong tháng 9 và các tháng cuối năm, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Từ thực tiễn công tác, lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy các cấp cần tích cực đề xuất để cùng tháo gỡ những vấn đề vướng mắc. Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Khắc phục biểu hiện trông chờ, thụ động ở một số cấp ủy, địa phương. 

Tích cực tham mưu cho cấp ủy góp ý tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; tham mưu cấp ủy cùng cấp tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách hợp lý. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tinh thông, trung thành, trung thực, tránh tiêu cực, phiền hà và các biểu hiện chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

(Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng)

 


Các bài viết khác

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền
5 ngày trước

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
5 tháng trước

Công tác rà soát, sàng lạc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Công tác rà soát, sàng lạc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
5 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6-2019

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6-2019
6 tháng trước

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019 (8 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019 (9 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019 (9 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019 (11 tháng trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12-2018 (1 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và phần mềm bảo mật đường truyền BMVPN (1 năm trước)

• Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2018 (1 năm trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 (1 năm trước)

• Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)