Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019

03/01/2019 | 1004

Chiều 2-1-2019, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019 để đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng tháng 12 và quý IV - 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 1 và quý I - 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; thường trực các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.

Trong tháng 12 và quý IV/2018, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung cao độ, quyết liệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương triển khai khối lượng lớn các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng, nổi bật là: (1) Tham mưu ban hành Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; (2) Tham mưu Đề án Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và hoàn thành giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 trình xin ý kiến Trung ương. (3) Tham mưu cấp ủy triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tham mưu việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư” trình Hội nghị Trung ương 9 khóa XII. (4) Toàn Ngành đã tập trung cao độ tham mưu, hoàn thành 9 đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. (5) Đồng thời, khẩn trương tiến hành hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định. (6) Tiến hành sơ kết, tổng kết, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản của Trung ương và cụ thể hóa tại địa phương, đã tạo sức lan tỏa, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng đảng trong toàn hệ thống chính trị.

Những kết quả đạt được tương đối toàn diện về mọi mặt, cơ bản hoàn thành các đề án, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là góp phần ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực trong công tác quy hoạch và bỏ phiếu tín nhiệm, góp phần nâng cao uy tín, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, tổ chức đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 12 cũng như quý IV - 2018. Trong quý I - 2019, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn Ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII); Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XI, XII), Kế hoạch 04-KH/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch 07-KH/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, làng xã chưa đủ tiêu chí theo Nghị quyết của Quốc hội và Kết luận số 34 của Bộ Chính trị gắn với tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị; Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch 10-KH/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện Quy định 08-Qđi/TW về trách nhiệm nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc quy định của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên.

2. Toàn Ngành triển khai kế hoạch, phương hướng thực hiện chương trình công tác năm 2019. Trong đó, theo dự kiến chương trình công tác năm 2019, trong quý I-2019 toàn Ngành triển khai thực hiện 4 đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tập trung tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị toàn quốc Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2019.

3. Tham mưu tổ chức triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đại biểu của cấp mình, đồng thời, tham gia tích cực các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Toàn Ngành tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội.

4. Tiếp tục rà soát đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), các quy định của Đảng và nắm chắc tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác, đồng thời chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ tới. 

5. Khẩn trương thực hiện hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương năm 2018; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhất là theo Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, đảm bảo đánh giá chính xác sự phấn đấu và hiệu quả của tổ chức đảng, đảng viên.

6. Tiếp tục tham mưu thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo phân cấp, nhất là các chế độ, chính sách Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, nhất là triển khai kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đặc biệt chú ý nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ sát với tình hình thực tế.

7. Tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. 

8. Tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi nội bộ chưa thống nhất, có biểu hiện mất đoàn kết, để kịp thời có biện pháp xử lý. Đặc biệt chú ý và cảnh giác với sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động lợi dụng chống phá nội bộ ta. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương và công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy định.

9. Tiếp tục coi trọng và đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm; đồng thời, tăng cường phản ánh những mặt trái, hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm và kịp thời chấn chỉnh. Tích cực chuẩn bị Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ III - năm 2018 gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2 nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác xây dựng đảng. Tích cực tuyên truyền đi đôi với chú trọng chăm lo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về xây dựng Đảng cho đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông.

10. Triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả các quyết định ban hành về Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong toàn Ngành gắn với đẩy mạnh việc chống tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn, cản trở trong việc thực thi công vụ; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu…

 


Các bài viết khác

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020
2 tháng trước

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020
3 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020
6 tháng trước

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền
8 tháng trước

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (1 năm trước)

• Công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6-2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12-2018 (1 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và phần mềm bảo mật đường truyền BMVPN (1 năm trước)

• Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 11-2018 (1 năm trước)