Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020

01/06/2020 | 1456

Quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII), nhất là phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII; theo dõi, nắm chắc tình hình công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm, đại hội cấp trên cơ sở, góp phần chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường kiểm soát quyền lực và kiên quyết, kiên trì chống chạy chức, chạy quyền có hiệu quả trong công tác cán bộ. Nỗ lực hoàn tành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chiều 1-6-2020.

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020, chiều ngày 1-6-2020.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước, bảo đảm giữ an toàn về phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Thường trực và lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tháng 5-2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, thiết lập trạng thái “bình thường mới”, cả nước vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế vừa tiếp tục chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả đáng chú ý như:
Một là, đã chuẩn bị tốt các nội dung trình và được thông qua tại Hội nghị Trung ương 12 khóa XII thông qua; trong đó, tập trung hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đại hội XIII; tổng kết công tác phân bổ đại biểu tại các Đại hội X, XI, XII của Đảng và xây dựng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều điểm mới.
Hai là, cơ bản hoàn thành 11 đề án, nhiệm vụ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đề án trình cấp ủy các cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ, được ghi nhận và đánh giá cao. Trong đó có báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 18,19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Bộ Chính trị cũng đã có đánh giá : “Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết 39 và Nghị quyết 18,19 đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực và đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn, nhất là đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức được bổ sung, hoàn thiện, từng bước khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo. Các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và các thôn, bản, ấp, tổ dân phố được rà soát, sắp xếp lại. Số lượng lãnh đạo cấp phó và số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước giảm nhanh. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, giảm chi thường xuyên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước”.

Ba là, công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, bám sát tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, quy chế đại hội của cấp ủy các cấp về đại hội đảng các cấp. Đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; tổ chức thành công 48,5% đại hội cấp cơ sở. Trong đó,Yên Bái đã sớm hoàn thành 100%, Hậu Giang, Thái Bình, Bình Phước, Quảng Ninh đã tổ chức đại hội cấp cơ sở đạt 95% trở lên. Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Giang, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum, Kiên Giang, Bình Dương là những đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội điểm, thí điểm cấp trên cơ sở ngay trong tháng 5-2020.

Bốn là, thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Năm tháng vừa qua đã tham mưu thẩm định, rà soát hàng ngàn lượt nhân sự diện cấp ủy quản lý, trong đó có 463 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ gắn với tiêu chuẩn chức danh theo quy hoạch, phục vụ nhân sự đại hội đảng các cấp. Tập trung chuẩn bị các điều kiện để mở lớp thứ 5 bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

Năm là, chung tay tháo gỡ nhiều đề xuất, kiến nghị về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp.

Sáu là, triển khai thực hiện Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, nhất là về đại hội đảng bộ các cấp, gắn với việc triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ V. Ban hành và triển khai Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí năm 2020.

Bảy là, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong toàn Ngành được triển khai nhằm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng như: Quân ủy Trung ương thực hiện tốt công tác thi đua, tuyên truyền chào mừng đại hội đảng các cấp và có các giải pháp hiệu quả đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo đại hội các đơn vị, địa phương. Quảng Ninh xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đắk Lắk dự thảo Hướng dẫn lấy phiếu thăm dò tín nhiệm của đại biểu tham dự đại hội đảng đối với nhân sự ban chấp hành, nhiệm kỳ 2020-2025 trước khi thực hiện công tác bầu cửTuyên Quang ban hành Quy định về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Nghệ An thành lập 6 đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW tại các đảng bộ cấp huyện. Cần Thơ ban hành Chỉ thị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền; chấn chỉnh công tác cán bộ…

Tháng 6-2020toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chủ động, tích cực tham mưu chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở, chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và trực thuộc Trung ương. Đồng thời, theo dõi, nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; triển khai đồng bộ, có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây: 

1. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng công tác nhân sự khóa XIII; Quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp cần gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2026.

2. Tham mưu hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm, thí điểm cấp trên trực tiếp cơ sở, chuẩn bị tổ chức đại hội cấp trên cơ sở; đồng thời chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm của cấp ủy, nhất là các đề án phục vụ công tác nhân sự các cấp.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết  chuyên đề của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả.

5.  Tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, thật sự có hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp. Đặc biệt là chống chạy chức, chạy quyền ngay trong các cơ quan tham mưu về công tác nhân sự ở các cấp.

6. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, nhất là đại hội đảng bộ các cấp gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020. Tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 – 14-10-2020) bằng những hình thức phù hợp, đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra chuyên đề tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 

8. Nắm vững tình hình chính trị nội bộ, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, in-tơ-nét... nhằm đưa tin giả, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ và ảnh hưởng xấu đến công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

9. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ và Ban công tác đại biểu Quốc hội để tổ chức Hội nghị chung sơ kết 06 tháng đầu năm 2020.

Một số kinh nghiệm rút ra trong công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự nói riêng:

 Một là, phải kết hợp hài hòa, hợp lý giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn được đào tạo và sở trường năng khiếu; giữa kinh nghiệm và chiều hướng phát triển.

Hai là, công tác chỉ đạo, lãnh đạo việc thẩm định, rà soát hồ sơ cán bộ của các cơ quan tham mưu cần thực hiện theo quy trình từ trên xuống thay vì từ dưới lên. Phải bảo đảm thực hiện “từng bước chắc chắn, từng khâu kỹ lưỡng, từng việc cụ thể; thực hiện từng nhóm chức danh từ thấp đến cao; làm đến đâu, dứt đến đấy”.

 Ba là, những việc mới, khó, phức tạp, nhạy cảm thì phải giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số./.

 


Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
hôm qua

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
2 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
3 tháng trước

• Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (7 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (8 tháng trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (9 tháng trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 tháng trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11 tháng trước)

• Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (1 năm trước)

• Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)