Giao ban Bộ phận giúp việc quý I năm 2016

24/02/2016 | 963

Ngày 23/02/2016, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gọi tắt là Bộ phận giúp việc) tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2016. Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Mạc Quang Tân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Bộ phận giúp việc trình bày báo cáo đánh giá hoạt động của Bộ phận giúp việc từ sau Hội nghị tổng kết Bộ phận giúp việc năm 2015 đến nay; triển khai Công văn số 03-CV/BTG ngày 11-11-2015 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc thực hiện Hướng dẫn số 163-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương“Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới”, trình bày dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối và dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Đổi mới phương thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi bộ”.

Thành viên Bộ phận giúp việc đã tiến hành thảo luận, thống nhất đánh giá năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối, năm có ý nghĩa rất quan trọng trong cả nhiệm kỳ 2016-2020, Bộ phận giúp việc cần chủ động bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, tích cực tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo xây dựng nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác cùng với tuyên truyền thắng lợi của Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015 và các năm trước đây trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, Bộ phận giúp việc tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết về “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối” và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Chỉ thị về “Đổi mới phương thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại chi bộ” với những trọng tâm, đột phá mới để triển khai toàn diện, sáng tạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu tự thân của mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.Ảnh: Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Bộ phận giúp việc, đã tích cực triển khai nhiều công việc giúp Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối; chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng, ban hành các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị có hiệu quả. Đồng chí cũng nhấn mạnh thời gian tới Bộ phận giúp việc tập trung triển khai Hướng dẫn số 163-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới”; tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị theo hướng dẫn của Trung ương, trong báo cáo tổng kết, cần chú trọng đánh giá thực chất những việc làm được, chưa làm được, hiệu quả thiết thực của việc thực hiện Chỉ thị; rút ra những bài học kinh nghiệm, kiến nghị với Trung ương về hình thức, nội dung, phương pháp tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm tới.

Nguyễn Hữu Chung

 

Nguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
1 năm trước

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc
2 năm trước

Giao ban Bộ phận giúp việc quý II-2016

Giao ban Bộ phận giúp việc quý II-2016
3 năm trước

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh
3 năm trước

• Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (3 năm trước)

• Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (3 năm trước)

• Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 triển khai nhiệm vụ năm 2016 (3 năm trước)

• Kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đảng bộ cơ sở (3 năm trước)

• Việc triển khai Chỉ thị 03 tại Đảng bộ Báo Đầu tư (3 năm trước)

• Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (3 năm trước)

• Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (3 năm trước)

• Họp Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (3 năm trước)

• Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (4 năm trước)