Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

31/01/2023 | 10529

Tổ chức cơ sở đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trực tiếp lãnh đạo, quản lý đảng viên và các tổ chức (chi bộ, tổ đảng); quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và các giải pháp lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra; trực tiếp ban hành các nghị quyết về công tác phát triển Đảng, lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Do đó, việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện thường xuyên, liên tục của công tác xây dựng Đảng. 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị trao đổi nội dung liên quan đến Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và việc bố trí b iên chế cán bộ chuyên tracchs công tác đảng tại các đảng bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối

Trong những năm qua, Trung ương Đảng luôn quan tâm, chú trọng đến công tác  củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đã ban hành nhiều nghị quyết để chỉ đạo thực hiện như: Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Để thực hiện tốt các Nghị quyết trên, không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

1. Về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

1.1. Hoàn thiện, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ ở các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng theo ngành, lĩnh vực và những nơi dặc thù, có đặc điểm riêng. Phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các bộ, ngành và cấp ủy địa phương để sắp xếp, kiện toàn, chuyển giao tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất trong thực hiện  nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành và lãnh đạo các đoàn thể.        

1.2. Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác hằng năm của tổ chức mình; quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của tập thể, cá nhân, mối quan hệ công tác giữa tập thể cấp ủy với người đứng đầu cơ quan, đơn vị; bám sát quy chế làm việc và chương trình công tác của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm hoạt động của tổ chức cơ sở đảng đúng nguyên tắc. Đồng thời, tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa chi ủy, đảng ủy cơ sở với thủ trưởng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

1.3. Đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp uỷ, bí thư cấp ủy, bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo của cấp ủy ở cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong Đảng. Kịp thời cụ thể hoá chủ trương của cấp trên phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ chi bộ.

1.4. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức  đảng và đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng chi bộ. Thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/ĐUK ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Tập trung thực hiện tốt giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên, của Đảng ủy Khối, của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ chi bộ.

1.5. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ; kịp thời thông tin, phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và ngoài nước; lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tấm gương đảng viên tiêu biểu; đồng thời phê bình, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tăng cường hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên đối với những nội dung mới, cần thiết cho tổ chức đảng và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ. Tăng cường sinh hoạt chuyên đề, chú trọng những vấn đề mới, cần quan tâm. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối khóa XI về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối khóa XII về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

1.6. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, khắc phục tình trạng hình thức trong đánh giá, xếp loại hằng năm. Cấp uỷ, bí thư cấp uỷ phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm và thông báo công khai theo Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên tham gia góp ý, giám sát hoạt động của chi bộ, cấp uỷ, bí thư cấp uỷ và đảng viên.

1.7. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tiếp tục nâng cao tỉ lệ bí thư, phó bí thư cấp uỷ cơ sở có trình độ lý luận chính trị cao cấp và tương đương, bí thư chi bộ trực thuộc có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Thường xuyên bồi dưỡng cho đội ngũ bí thư, cấp uỷ viên cơ sở, nhất là cấp uỷ viên, bí thư cấp uỷ cơ sở, bí thư, phó bí thư chi bộ về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, công tác quần chúng, công tác dự báo, đánh giá tình hình, khả năng cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy cấp trên và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

1.8. Quan tâm công tác quy hoạch cấp ủy, tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp và thuộc thẩm quyền của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối. Tiếp tục thực hiện đồng bộ chủ trương bí thư cấp uỷ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Về nâng cao chất lượng đảng viên     

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo, bồi dưỡng với rèn luyện thực tiễn cho cán bộ, đảng viên: Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

2.2. Thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của mình trong tham mưu chiến lược và gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực công tác cho đội ngũ cấp ủy viên; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, mở rộng đối tượng bồi dưỡng, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng và tôn vinh cán bộ làm công tác đảng ở cơ sở, nhất là bí thư chi bộ. 

2.3. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục tưởng chính trị, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, "tự soi", "tự sửa", đề cao danh dự, lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu tấm gương cán bộ, đảng viên tiêu biểu. Cấp uỷ, chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, tạo điều kiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đảng viên. Mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để chi uỷ, chi bộ kiểm tra, giám sát, làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm.

2.4. Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên; phát hiện, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương đảng viên xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực; kịp thời nhắc nhở, giáo dục, giúp đỡ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc khi có khuyết điểm, vi phạm.

2.5. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là về chính trị tư tưởng, về việc lập và sử dụng các trang thông tin trên Internet, mạng xã hội, đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương. Thực hiện nghiêm Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường cải cách hành chính, sử dụng công nghệ thông tin trong công tác đảng, công tác quản lý đảng viên và sinh hoạt đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

2.6. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức đúng quy định.

Th.S Nguyễn Đức Minh

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 


Các bài viết khác

Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023
23 ngày trước

Hội thảo góp ý kiến Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội thảo góp ý kiến Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
23 ngày trước

Một số lưu ý về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022

Một số lưu ý về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022
5 tháng trước

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
8 tháng trước

• Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9 tháng trước)

• Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (11 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (11 tháng trước)

• Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (1 năm trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (1 năm trước)

• Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm (1 năm trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (1 năm trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)