Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng ở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

23/08/2019 | 294

Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng Cộng sản. Cùng với công tác tổ chức, công tác chính trị và đạo đức trong Đảng, công tác tư tưởng góp phần xây dựng đội tiên phong, đội tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác tư tưởng đem lại sự giác ngộ về thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản, niềm tin, lý tưởng, lẽ sống, nguyên tắc đạo đức, tình cảm cách mạng của những người cộng sản và dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đã luôn coi trọng công tác tư tưởng, xác định đây là mặt trận hàng đầu, góp phần quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Công tác tư tưởng đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp và đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác tư tưởng. Thường xuyên chăm lo bồi dưỡng giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tăng cường thông tin về tình hình quốc tế, trong nước, công tác biên giới, biển đảo. Tích cực tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của Đảng bộ Khối và của các cơ quan Trung ương. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định về nêu gương và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII tại Hội nghị

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”; Chỉ thị số 04-CT/ĐUK ngày 10/10/2013 về “Tăng cường thông tin, đối thoại và chất vấn trong Đảng, chủ động định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng”; Chỉ thị số 05-CT/ĐUK ngày 07/4/2014 về việc phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về “Nâng cao chất lương chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về “Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”.

Những chủ trương đúng đắn, kịp thời và giải pháp hiệu quả nêu trên đã tạo chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên; chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở Đảng bộ Khối có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy ngày càng quan tâm hơn nữa đến việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong Đảng, chú trọng quản lý đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý đảng viên sai phạm được tăng cường; đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã nêu gương; nhiều tấm gương người tốt, việc tốt được vinh danh, nhân rộng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tuy nhiên, công tác giáo dục chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống ở một số tổ chức đảng, đảng viên chưa thường xuyên, nghiêm túc; việc chỉ đạo nắm, xử lý các tình huống về tư tưởng của cấp ủy các cấp chưa kịp thời và thiếu nhạy bén, đặc biệt là việc chậm thông tin và xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm mà cán bộ, đảng viên quan tâm; một số cấp ủy chậm đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình còn hình thức, thiếu tính chiến đấu hoặc đấu tranh, phê bình nhưng thiếu tính xây dựng, giúp đỡ đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng ở cấp chi bộ có lúc, có nơi bị xem nhẹ; ít phát hiện sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Việc nêu gương của người đứng đầu ở một số ít cấp ủy, cơ quan, đơn vị có biểu hiện hình thức, chưa tạo được sự nể phục, lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Thời gian tới, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, như sau:

Một là, Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, định hướng tư tưởng, cập nhật, bổ sung kiến thức mới, nhất là lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, vận dụng sáng tạo vào lĩnh vực của ngành và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, gắn với trách nhiệm thực hiện của mỗi đảng viên.

Hai là, Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tích cực phản biện những ý kiến trái chiều với động cơ không trong sáng; thường xuyên đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch, phản động; chủ động ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, Duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề với nội dung thiết thực, tạo sự hứng khởi và tham gia tích cực của đảng viên. Sinh hoạt đảng phải đảm bảo tính Đảng, sự lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong từng thời điểm cụ thể.

Bốn là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, thiếu tránh nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có hành vi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, trục lợi chính sách. Giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ và cơ quan, đơn vị theo quy định.

Năm là, Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong sạch, có bản lĩnh chính trị vững vàng, là hình ảnh văn hóa tiêu biểu của cán bộ Trung ương, là tấm gương sáng để quần chúng noi theo. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu gương và thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền, lan tỏa, nhân rộng trong Đảng bộ Khối và toàn xã hội.

Xây dựng Đảng là công việc hệ trọng, cấp bách, lâu dài với nhiều nội dung, trong đó xây dựng Đảng về tư tưởng là một trong những nội dung trọng yếu. Thực hiện tốt được những giải pháp nêu trên sẽ là tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan Trung ương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra./.

ThS Vũ Đức Nam

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020
9 ngày trước

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ
11 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20
16 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020
21 ngày trước

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (1 tháng trước)

• Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng (1 tháng trước)

• Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử (1 tháng trước)

• Thủ tướng: Nới lỏng một bước hoạt động xã hội nhưng phải kiểm soát đúng mức (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ (1 tháng trước)

• Không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác (1 tháng trước)

• Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (1 tháng trước)

• Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội (1 tháng trước)

• Chuẩn bị kịch bản, giải pháp cho làn sóng thứ 2 lây nhiễm COVID-19 (1 tháng trước)