Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối

14/10/2020 | 87

Nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), sáng 14/10/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Đặng Hữu Ngọ, Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí thường trực, trưởng ban dân vận, cán bộ phụ trách dân vận các đảng ủy trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lại Xuân Lâm đã ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng từ khi thành lập Đảng đến nay. “Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác dân vận và khẳng định: Sức mạnh của cách mạng ở nơi dân. Đảng phải dựa vào dân để làm cách mạng. Đây là điều cốt yếu hằng ngày của Đảng và công tác dân vận của Đảng được xác định là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước… Bước vào thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương về công tác dân vận. Trên cơ sở đó, công tác dân vận đã đạt được những kết quả đáng kể, đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phát huy quyền làm chủ của nhân dân” - đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh.

Ngày 16/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận trong khối các cơ quan nhà nước, Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước” và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Với sự quan tâm, chú trọng của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, công tác dân vận của Đảng bộ Khối đã có những chuyển biến quan trọng, bước đầu khắc phục được tư tưởng coi nhẹ công tác dân vận của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong Đảng bộ Khối đã hiểu rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận và xác định trách nhiệm cá nhân đối với công tác dân vận trong tình hình mới; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều tiến bộ về phương thức và phong cách làm việc, về tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, về thái độ ứng xử trong giao tiếp, trao đổi, giải quyết công việc của nhân dân; việc tham mưu chủ trương, chính sách, pháp luật ngày càng sát với thực tiễn, đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác dân vận trong Đảng bộ Khối được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Quán triệt mục tiêu “Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đặc biệt chú trọng vào khâu giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh học tập, quán triệt sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực, những quan điểm, chủ trương lớn và các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng làm công tác dân vận quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện; hưởng ứng tham gia, với nhiều nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo. Phong trào đã huy động được nhiều nguồn lực, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, Ban Dân vận Trung ương đã tuyên dương, khen thưởng 21 tập thể, 21 cá nhân của Đảng bộ Khối có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định tuyên dương, khen thưởng 07 tập thể, 08 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo” của Đảng bộ Khối. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được của các tập thể và cá nhân trong công tác dân vận của Đảng bộ Khối.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng các điển hình, mô hình dân vận trong Đảng bộ Khối để nhân rộng nhằm thiết thực lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho các tập thể được khen thưởng

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho các cá nhân được khen thưởng

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối công bố quyết định và tuyên dương 07 tập thể, 08 cá nhân thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2020.

Ảnh: Đồng chí  GS.TSHoàng Chí Bảo,  chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương nói chuyện chuyên đề tại buổi gặp mặt

Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe nói chuyện chuyên đề: Tư tưởng, đạo đức, phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc vận dụng phong cách dân vận của Người đối với công tác dân vận của Đảng bộ Khối trong giai đoạn hiện nay do GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trình bày.

A.H


Các bài viết khác

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
6 ngày trước

Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
7 tháng trước

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019
9 tháng trước

• Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận (11 tháng trước)

• Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ” (1 năm trước)

• Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận. (1 năm trước)

• Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Những chuyển biến tích cực trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)

• Tọa đàm về “công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước” (2 năm trước)

• Triển khai công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước trong “Năm dân vận chính quyền 2018” (2 năm trước)

• Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần được đổi mới (2 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (2 năm trước)