Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên giao góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

25/10/2016 | 3596

Đảng ta luôn coi trọng công tác tuyên giáo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và có tính chất mở đường về tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng cách mạng, nền tảng chính trị của Đảng, nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần đưa đường lối đổi mới của Đảng đi vào cuộc sống, mở rộng dân chủ, khơi dậy sáng tạo của mọi ngành, mọi địa phương, các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc.

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường đang hàng ngày, hàng giờ tác động trực tiếp và sâu sắc đến tư tưởng chính trị và mọi mặt đời sống tinh thần của xã hội, khiến cho công tác tư tưởng của Đảng và nhiều lĩnh vực thuộc công tác tuyên giáo đứng trước nhiều vấn đề khó khăn, thử thách, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu mới trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đổi mới công tác tuyên giáo là tổng hợp các biện pháp, con đường, cách thức để triển khai công tác tuyên giáo một cách phù hợp, kịp thời và có hiệu quả nhất, trước hết đổi mới nội dung công tác tuyên giáo. Đổi mới công tác tuyên giáo đòi hỏi phải triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều nội dung công việc, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là phải phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ, thường xuyên, kiên quyết đấu tranh làm thất bại những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị

Công tác tư tưởng đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ giữa bồi đắp và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực tiễn cho thấy, để giành thắng lợi trên mặt trận đấu tranh về tư tưởng, văn hóa, chúng ta cần đổi mới phương thức tổ chức lực lượng, hình thức, phương pháp đấu tranh như là tuyên truyền miệng - đối thoại trực tiếp - phản bác trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên mạng internet. Xây dựng, củng cố đội ngũ chuyên gia theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, kết nối, hiện đại, có cơ chế đặc thù để vận hành, phối hợp nhịp nhàng giữa những người làm công tác tuyên giáo, nghiên cứu lý luận, an ninh tư tưởng - văn hóa, công nghệ thông tin, bảo vệ chính trị nội bộ và các cơ quan hữu quan khác, đầu mối gắn kết thường xuyên là ban tuyên giáo các cấp, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ, trực tiếp thường xuyên của thường trực cấp ủy.

Hai là phải gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết từ sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh những bức xúc về tư tưởng

Công tác tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên, hàng đầu ở từng đảng viên, từng chi bộ ở các cơ quan Trung ương. Từng đảng viên phải tự làm công tác tư tưởng cho mình, “tự đề kháng”, “tự miễn dịch”, tự vận động bản thân và gia đình chấp hành tốt, mỗi đảng viên, mỗi gia đình đảng viên là tế bào gương mẫu, gương sáng của xã hội, của Đảng.

Bức xúc về tư tưởng bắt nguồn từ nhận thức, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tác động đến quyền lợi, tư tưởng, tâm lý một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trước những bức xúc, dù mức độ phức tạp đến đâu nếu thông tin kịp thời, đúng đắn, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì sự việc sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa, bức xúc sẽ được giải tỏa và ngược lại. Do vậy, công tác tuyên giáo không thể “đi sau thực tiễn” mà phải “đi trước để dự báo, định hướng”, “đi trong các sự việc” để nắm chắc tình hình, “đi sau để giải quyết dứt điểm” những vướng mắc về tư tưởng, tâm trạng xã hội và đúc kết kinh nghiệm.

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X đã ra Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27-4-2009 ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”. Tuy nhiên, sự phối hợp này chưa thường xuyên, chặt chẽ, phạm vi phối hợp còn hạn chế, vì vậy kết quả thu được mới chỉ là bước đầu.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, thực chất là một trong những nội dung đổi mới công tác tuyên giáo, làm cho công tác tuyên giáo ngày càng bám sát, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị, trở thành một mắt khâu không thể thiếu trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng củng cố sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của Nhà nước.

Ba là phải đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, đảm bảo tính khoa học, tính chiến đấu và tính thuyết phục; quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo

Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội trước hết bằng Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết và những định hướng chính sách lớn. Do vậy, việc xây dựng, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên việc học tập, quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng những năm qua cũng còn có những hạn chế, theo “lối mòn”. Việc nghiên cứu, học tập nghị quyết còn mang tính dàn trải, chưa chú trọng đến đối tượng, lĩnh vực, địa bàn. Ở những mức độ khác nhau, cán bộ chủ chốt các cấp đều được tiếp thu những nội dung giống nhau, kể cả nghị quyết mang tính tổng hợp và mang tính chuyên đề, người cần nắm sâu cũng học tập như người chỉ cần nắm tinh thần cơ bản của nghị quyết. Báo cáo, truyền đạt, tuyên truyền nghị quyết thường quan tâm những nội dung về quan điểm, nhận thức, chưa coi trọng đúng mức việc quán triệt những nhiệm vụ, giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện. Chương trình hành động, kế hoạch triển khai còn dàn trải, chưa sát với hoàn cảnh, điều kiện, yêu cầu của địa phương, đơn vị, nguồn lực bố trí không đảm bảo và chưa dành thời gian thỏa đáng thảo luận, phân tích kỹ những thuận lợi và khó khăn.

Thời gian tới việc tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết cần được đổi mới theo hướng phân tầng nội dung, phân loại đối tượng phù hợp. Những cán bộ chủ chốt có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, quản lý những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập cần nghiên cứu sâu, trao đổi kỹ để thấm nhuần đầy đủ, chuẩn xác những định hướng của Trung ương, xác định đúng và trúng những nội dung cốt lõi cần và có thể vận dụng sát hợp với điều kiện của địa phương, ngành, lĩnh vực của mình, định hướng cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; những cán bộ hoạt động ở các lĩnh vực khác cần nắm vững những quan điểm cơ bản; đảng viên chỉ cần hiểu những tinh thần cốt lõi của nghị quyết. Việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, nêu rõ trọng tâm, trọng điểm, giải pháp đột phá, các điều kiện, cơ chế, chính sách, nguồn lực bảo đảm, lộ trình triển khai, phân công rõ tổ chức, cá nhân đảm nhiệm. Học tập nghị quyết phải dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, giải đáp những vấn đề đặt ra, tạo sự đồng thuận, thể hiện quyết tâm chính trị cao.

Công tác tuyên giáo chỉ có hiệu quả khi có cơ sở khoa học, sát với thực tiễn. Tính chiến đấu không phải “đao to búa lớn” mà là làm rõ đúng sai trên cơ sở khoa học. Trong điều kiện hiện nay, tính chiến đấu là để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là đấu tranh với các lực lượng phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, kiên quyết bảo vệ cái đúng, bảo vệ nhân tố mới, mô hình mới.

Đối tượng của công tác tuyên giáo là con người, hoạt động tuyên giáo là tác động vào tư tưởng, tình cảm, nhận thức của con người. Do đó để đạt được hiệu quả, phải có tính thuyết phục cao. Khi trình độ dân trí càng cao, dân chủ ngày càng mở rộng, thông tin ngày càng đa chiều, thì phương pháp công tác tuyên giáo càng phải đổi mới, càng phải linh hoạt, mềm dẻo, tránh áp đặt, một chiều, phải chuyển mạnh từ độc thoại sang đối thoại, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Không tránh né những vấn đề nhạy cảm. Phải tăng cường tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, đối thoại, tranh luận với những người có quan điểm trái chiều, ý kiến khác, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau để tìm ra chân lý, đó là con đường ngắn nhất để rút ngắn khoảng cách sự khác biệt về nhận thức và gần gũi với nhau hơn. Từ đó tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Đội ngũ cán bộ tuyên giáo cần được xây dựng theo hướng chuyên sâu, yêu cầu bản lĩnh và nhạy bén chính trị đặt lên hàng đầu, phẩm chất đạo đức là cái gốc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, khả năng nói và viết là yếu tố quan trọng, phải luôn tìm tòi, sáng tạo, nắm bắt, phân tích, dự báo, thông tin kịp thời, chính xác để tham mưu, cần có tinh thần dám nghĩ, dám làm, cầu thị, ham học hỏi mới đáp ứng được yêu cầu; có cơ cấu hợp lý, có tính ổn định tương đối, bộ máy tinh gọn; nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, triển khai thực hiện việc quy hoạch đội ngũ cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Công tác tuyên giáo tập trung cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân; phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến, tôn vinh các giá trị văn hóa và đạo đức, những tấm gương người tốt, việc tốt, nâng cao đạo đức xã hội đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương; nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của các cấp ủy, chính sách của Nhà nước, nhất là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng.

Triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác lý luận và giáo dục lý luận chính trị, lý luận phê bình văn học nghệ thuật, về tư tưởng, lý luận, báo chí, văn hóa, văn học, khoa học- công nghệ, giáo dục - đào tạo và các vấn đề xã hội, công tác nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, chỉ đạo triển khai nghiên cứu hệ giá trị của nền văn hóa và con người Việt Nam, về đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo. Phấn đấu để có bước chuyển biến đáng kể về mặt lý luận và công tác lý luận; về định hướng và quản lý lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo, tập trung vào việc tăng cường công tác dự báo, phát hiện sớm tình hình, chủ động tham mưu và đề xuất các giải pháp chỉ đạo lý giải và xử lý kịp thời các vấn đề nóng và nhạy cảm. Tăng cường cung cấp thông tin, tổ chức đối thoại, thực hiện tốt hơn công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta./.

Vũ Đức Nam

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020
1 tháng trước

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020
1 tháng trước

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020
1 tháng trước

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
1 tháng trước

• Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12-2019 (3 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuẩn bị Đại hội các cấp (3 tháng trước)

• Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội (3 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11-2019 (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10-2019 (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9 (6 tháng trước)

• Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)