Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

09/09/2019 | 2951

Phản ánh dư luận xã hội là một kênh thông tin rất quan trọng đối với các cấp ủy đảng, phản ánh tác động của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với xã hội và phản hồi của xã hội đối với các chủ trương, chính sách đó; cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; kịp thời báo cáo với Trung ương tình hình dư luận xã hội. Nhằm nâng cao chất lượng thông tin, thông tin kịp thời và chính xác, trong những năm qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã quản triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Cụ thể hóa Kết luận số 100-KL/TW, ngày 01/9/2016 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/ĐUK về “Tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Thực tiễn qua 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI và 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từng bước được nâng lên. Công tác kiện toàn, củng cố, xây dựng đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội các cấp trong Đảng bộ Khối được quan tâm thực hiện. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối; ban hành Quy chế hoạt động cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối. Hiện nay, đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối có 34 đồng chí, bảo đảm tính đại diện khối, ngành ở các đảng bộ trực thuộc, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; 22/34 đảng ủy cấp trên cơ sở thành lập tổ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội; tính đến tháng 8/2019, trong toàn Đảng bộ Khối có 200 đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội. Các cộng tác viên cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực và có điều kiện thực hiện nhiệm vụ; được hưởng đầy đủ quyền lợi, chế độ theo quy định. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội luôn được chú trọng; từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Khối đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho gần 500 lượt đồng chí là cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối. Đồng thời, định kỳ hằng tháng tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối để cung cấp thông tin, trao đổi nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác. Hoạt động của đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội các cấp trong Đảng bộ Khối ngày càng nền nếp theo quy chế, quy định và trở thành lực lượng nòng cốt điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội, phản ánh dư luận xã hội.

Công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, phản ánh dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối luôn kịp thời, chính xác, đáp ứng yêu cầu thực tế; nội dung thông tin được phản ánh đảm bảo tính chân thực, khái quát, toàn diện trên các lĩnh vực, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại; công tác xây dựng Đảng;… qua đó phản ánh kịp thời, đánh giá, nhận xét, tâm tư, nguyên vọng và những bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở đó, giúp cấp ủy kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và tập trung giải quyết các vấn đề mà dư luận đang quan tâm. Tuy nhiên, công tác dự báo, nắm tình hình, tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lúc chưa kịp thời; vẫn còn đảng ủy trực thuộc chưa thành lập đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội, chưa có cán bộ làm nhiệm vụ nắm tình hình tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối, trong  thời gian tới Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn, của Trung ương và Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Đảng ủy Khối. Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối phải xác định, công tác nghiên cứu dư luận xã hội là một trong những kênh thông tin “đầu vào” quan trọng, quyết định tính hiệu quả của công tác tư tưởng.

Hai là, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Tập trung kiện toàn, củng cố và hoàn thiện đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội các cấp trong Đảng bộ Khối; lựa chọn những cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống tốt, có uy tín, tâm huyết với nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò, trách nhiệm của ban tuyên giáo các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quản lý và điều hành hoạt động cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội.

Ba là, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, nắm vững nội dung cơ bản, cập nhật những kiến thức mới, những vấn đề mới đặt ra và những giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu dư luận xã hội. Nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối, dự báo xu hướng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối.

Bốn là, đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội các cấp ở Đảng bộ Khối chủ động cập nhật, tiếp nhận thông tin; nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng chính trị, tâm trạng, dư luận xã hội với các hình thức, phương pháp phù hợp, đa dạng để phát hiện, báo cáo kịp thời những vấn đề phức tạp tác động đến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng những giải pháp phù hợp, nhằm định hướng tư tưởng chính trị, thông tin, dư luận xã hội tại cơ sở.

Năm là, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công  tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội giữa các đảng ủy trực thuộc. Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên các cấp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay./.

Hải Anh


Các bài viết khác

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo
2 ngày trước

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba
3 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020
14 ngày trước

Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025
27 ngày trước

• Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối (2 tháng trước)

• Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 4/2020 (2 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan Trung ương trong điều kiện hiện nay (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020 (4 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020 (4 tháng trước)